Lederkonferansen 2016

23 lokalforeninger deltok på lederkonferansen 2016, som fant sted 26. og 27. mai i Lillestrøm.

I sin åpning påpekte forbundsleder Arne Jenssen at denne konferansen var lokalforeningenes arena, og han oppfordret med det til god debatt, meningsutveksling og erfaringsdeling.

Konferansen var lagt opp rundt to hovedtemaer, organisasjonsutvikling og utfordringene for lokalforeningene. Deltakerne jobbet med disse spørsmålene gjennom gruppearbeid og plenumsdiskusjoner. Det vil bli utarbeidet et notat med hovedkonklusjonene fra diskusjonene, som vil bli sendt til lokalforeningene.

Det var gledelig å observere stort engasjement, gode diskusjoner og mye erfaringsutveksling mellom lokalforeningene under konferansen. Arne Jenssen sa at erfaringen fra disse to dagene vil vi tatt med i det videre arbeidet i forbundet, og at tett og godt samarbeid er grunnlaget for å lykkes i forbundets og lokalforeningenes arbeid for våre medlemmer.

Administrerende direktør i Telenor Norge, Berit Svensen, besøkte konferansen og foreleste over tittelen «Telenor mot 2020».  Hun ga uttrykk for at hun satte pris på å bli invitert til konferansen, og startet med å spørre om hvordan Telenor best skulle forvalte den arven som vi Telepensjonister har bygd oppgjennom mange års virke.  Hun innrømmet at Telenor for tiden sliter med et omdømmeproblem og sa at arbeidet med å bedre omdømmet har stor fokus.

I foredraget sa Berit Svendsen at fasttelefonen ikke skal legges ned. Hun gikk deretter gjennom utviklingen av mobiltelefoni fra første generasjon i 1981 til dagens smarttelefoner.  Hun avsluttet med å peke på at i fremtiden må den veksten som skal sikre arbeidsplassene, komme fra nye produkter. Som eksempel nevnte hun velferdsteknologi, et viktig område hvor Telenor ligger langt fremme. I 2040 vil det bli ca. 450 000 personer over 80 år, noe som innebærer en fordobling i forhold til i dag. Velferdsteknologi vil kunne gi disse en bedre hverdag, samtidig som samfunnet kan spares for store kostnader. Telenor har tjenester og teknologi som kan være et godt bidrag til dette.

Konferansedeltakerne ga uttrykk for et klart ønske om å få bedre informasjon om hva som skjer i Telenor. Det ble bl.a. spurt om hvordan TPL kan samarbeide med Telenor for å bli bedre kjent med produkter og tjenester, og om muligheter for opplæring i den nye teknologien. Vi telepensjonister både kan og ønsker fortsatt å spille en rolle ved å være gode ambassadører for Telenor, et innspill Berit Svendsen sa hun ville ta med seg tilbake.

Etter foredraget takket forbundslederen for et interessant og engasjerende innlegg og anmodet om et tettere samarbeid i tiden som kommer.

I tillegg til diskusjonene om veien videre ble 40-årsjubileet markert, og under middagen ble det servert flere anekdoter fra oppstarten og den første tiden i TPL’s virksomhet.

Mer informasjon fra lederkonferansen vil komme i sommernummeret til Telepensjonisten.