Medlemsmøte 07.09.2021

Utstillingssalen, Førdehuset

TELEPENSJONISTLAGET
SOGN OG FJORDANE

Notat frå medlemsmøte 07.09.21 KL 1100

Til STADES: Oliv Ottesen, Helge Ottesen, Kjell Hjelm og, Kristian Strømmen

Oliv ønskte  alle velkomne.
Endelig kunne vi møtast ansikt til ansikt etter den lange avbrekket grunna korona !

På møtet vart det orienter om :

Lønnsoppgjøret for pensjonistar 2021 v/Kristian.
Etter at pensjonist reforma vart vedteke i 2011 har pensjonistane hatt negativ lønnslutvikling
frå 2015. Trygdeoppgjeret vart anka til Stortingen kor SAKO fekk medhald og vann frå med sine krav.
I 2021 vart derfor pensjonane auka med ca  5 % frå 1 mai 2021. På årsbasis vil pensjonane auke med 3,6 % frå 2020 til 2021. Stor takk til SAKO og Jan Davidsen, leder i Pensjonistforbundet.

Landsmøtet for 2021 og vårt eige årsmøte måtte i år avviklast digitalt.

Oliv, Kjell og Kristian deltok på landsmøtet frå eigen PC/Nettbrett.
Tore Haugland frå Bergen vart vald til ny forbundsleder.

Årsmøte 2021
Underlag for årsmøtet vart sendt medlemmene pr post eller e-post.
Ingen merknader vart mottekne.

Alle i styre og nemnder tok attval.

Den internasjonale eldredagen i Førde 01.10.21
Pensjonistlaga i tidligare Førde kommune har teke ansvar for arrangementet og skal haldast i Førdehuset.  Møter vert leia  av Nils Gjerland, leiar  av Pensjonistforbundet  i Sogn og Fjordane.

Der var 20 deltakarar på møtet.

 

Kristian (ref)