Medlemsmøte 23 mai

Marie og Randi Wiggen

Tilstede fra styret: Marie, Leif Roger, Jan, Kari, Brit, Harald

Forfall: Leif Roger, Fridtjof

Tilstede: 41 betalende medlemmer

Åpning.
Marie ønsket velkommen til siste møte før sommerferien. Hun takket for sist til de som var med på Aktivitetsdagen – omvisningen på Adressa, gåturen til Røft hvor det ble servert kaffe og vafler, 40 medlemmer deltok.

Hun opplyste videre at det ville bli trukket ut billetter til de som hadde meldt seg på til fotballkampen mellom Rosenborg og Tromsø på slutten av møtet.

Det var også lagt ut brosjyrer med kulturtilbud for seniorer og lister med oppfordring om å komme med forslag til underholdning på medlemsmøtene.

Marie ga så ordet til Randi Wiggen, leder for Seniorrådet i Trondheim kommune.

Seniorrådet v/ Seniorrådets leder Randi Wiggen.
Randi Wiggen takket for invitasjonen og innledningsvis roste hun oss for at vi var en aktiv forening som engasjerte seg i viktige saker som rådet hadde innflytelse på.

Hun informerte så om rådets arbeid og om hvordan de arbeider.

Medlemmene i rådet blir oppnevnt av formannskapet og består av 3 fra politiske partier og 6 fra pensjonistforeningene i byen.
Seniorrådet er et rådgivende organ som skal gi kommunestyret råd i alle saker som gjelder eldre i byen. Rådet får oversendt til seg alle viktige saker, som de går igjennom og uttaler seg om. På Trondheim kommune sin hjemmeside finnes opplysninger om Seniorrådet, når de har møter, protokoller fra møtene og ellers om rådets funksjon og rolle i kommunen.

Rådet har vedtaksrett i en sak. Hvert år bevilger kommunen 250 000,- kroner som Seniorrådet kan fordele til pensjonistforeninger som søker om midler. Det ligger søknadsskjema på kommunens hjemmeside som skal brukes, og det kan f.eks. søkes om tilskudd til turer eller andre aktiviteter.

Rådet har møte en gang i måneden.  De besøker 2 sykehjem hvert år, og her sender de inn spørsmål på forhånd som de ønsker svar på når de kommer.

Seniorrådet har ansvaret for Eldres dag, som arrangeres hver høst, rådet arrangerer fagseminar og temamøter m.m.

Av saker som Seniorrådet har engasjert seg i er bl.a. tannhelse for eldre, flere utedager for sykehjemsbeboere, St. Olavs prosjekt «behandling for eldre etter hoftebrudd», Superbussene/holdeplasser, Bussruter «på papir», m.fl.

De har også gått inn for at Hornemansgården skal ha åpent i påska og i mellomjula og har fått gjennomslag for dette. De påser også at kommunen bruker opp midlene som er bevilget til eldre.

Hvert år er det en storbykonferanse hvor representanter fra rådene i de største byene møtes og hvor viktige saker tas opp. Saker som går igjen er krav om forhandlingsrett for Pensjonistforbundet og krav om evaluering av pensjonsforliket.

Randi informerte avslutningsvis om arbeidet som pågår i forbindelse med driften av Hornemansgården. Det er enda ikke fattet vedtak i denne saken.

Marie takket for et informativt innlegg og overrakte gave.

Pause med kaffe, rundstykker og Wienerbrød.
Arrangementskomiteen serverte kaffe med rundstykker og wienerbrød og folk fikk anledning til å prate sammen.

Diverse informasjon.
Brit informerte om turen til Paris og Normandie. Deltakerne vil bli hentet med buss fra kl 0315. Bussen starter på Heimdal stasjon og kjører ruten som buss 4 pleier å kjøre. Det vil det bli sendt ut skriftlig detaljert informasjon om dette. Reiseleder står klar til å ta seg av deltakerne på Værnes.

Hun minnet videre om turen til Gålå for å se Peer Gynt og om fristen for påmelding som er 22. juni.

Marie orienterte.

Landsmøtet 2019 avvikles på Gardermoen 7.-8. mai.

Det nye medlemsregisteret er implementert og tatt i bruk i Trondheim og 4 andre lokalforeninger fra 1. mai. Resten av lokalforeningene blir implementert etter hvert i løpet av mai – juni.

PFO’s årsmøte, hvor Bjørn Gurihus ble gjenvalgt som leder.

Det ble ikke nødvendig med trekking av fotballbillettene. Vi hadde 10 billetter og 10 medlemmer hadde meldt sin interesse, så det gikk opp i opp. De som var tilsted på møtet fikk sine billetter, resten vil bli sendt ut i posten.

Marie takket til slutt for møtet og ønsket alle god sommer.

Loddsalg/Trekking.
Arrangementskomiteen hadde solgt lodder og det ble til slutt foretatt trekning. Loddsalget innbragte kr 3280-. Styret takker alle som har kjøpt lodder.

Møtet ble hevet kl 1400

Trondheim 23.05.18

Kari Bugten