Medlemsmøte 24 februar

Wenche Karin Malmedal snakket om vold mot eldre

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 24.02.2016

Tilstede fra styret: Marie, Leif Roger, Jan, Kari, Brit, Harald, Else

Tilstede 46 betalende medlemmer.

Marie åpnet møte, ønsket alle velkommen og refererte saklista.

Hun opplyste at brosjyren “Den kulturelle spaserstokken”, med tilbud om aktiviteter for vinter/vår 2016, var lagt ut på bordene. Det mangler ikke på aktiviteter å delta på for oss som er pensjonister, og Marie oppfordret medlemmene til å benytte seg av noen av tilbudene.

Invitasjon til teaterforestillingen VÅR var også lagt ut. Det er noen få billetter igjen og muligheter for å melde seg på til Kari. (resterende billetter ble reservert i løpet av møtet.)

Det er sendt ut krav om innbetaling av kontingenten. Det er mulig å betale inn direkte til Jan i løpet av møtet, hvis noen ønsker det.

Ordet ble deretter gitt til dagens foredragsholder Wenche Karin Malmedal.

Vold mot Eldre v/Wenche Karin Malmedal.
Wenke Karin Malmedal er førsteamanuensis ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Hun takket for invitasjonen og var glad for å kunne snakke om et tema som er veldig alvorlig, men samtidig viktig å få ut informasjon om.

Tema for innlegget var “Når hjemmeboende eldre og eldre på sykehjem utsettes for overgrep, krenkelser og forsømmelser.”

Hun startet med å si noe generelt om vold og overgrep og hadde flere definisjoner, men følgende er en definisjon som hun har oversatt fra engelsk og som gir en god beskrivelse av emnet:

“Overgrep kan beskrives som fysisk, psykisk, seksuelt eller økonomisk. Det kan være gjort med eller uten hensikt å skade, eller som et resultat av forsømmelse (neglisjering). (Den eldre) personen påføres skader, enten midlertidig eller over tid.

Ut fra denne definisjonen gikk hun nærmere inn på overgrep innenfor de forskjellige kategorier og konkretiserte med å fortelle rystende historier både fra sykehjem og fra hjemmene.

WHO har publisert forekomster i periode 1988 til 1998. Mellom 3-5 % av den eldre befolkningen blir utsatt for overgrep. Det er foretatt flere undersøkelser, men det er vanskelig å sammenligne fordi det er brukt forskjellige metoder i studiene.

Det er slik at flere kvinner enn menn blir utsatt for overgrep, men etter hvert kommer overgrepene mot menn etter.

Wenke har tatt doktorgrad på område Vold mot Eldre og hun refererte fra denne og hvilke funn hun hadde gjort. Interesserte kan gå inn på www.pensjonistforbundet under publikasjoner. Der finnes sammendrag av rapporten “Dette skjer ikke” utarbeidet av Wenke m.fl.

Avslutningsvis informerte hun om “Vern for eldre” med nasjonal kontakttelefon 800 30 196, som er åpen fra kl 0900 – 1500 mandag til fredag. De hjelper eldre som står i fare for eller er utsatt for overgrep. Tilbudet er gratis, og du kan være anonym. Alle over 62 år som er utsatt for overgrep, kan ringe for å få råd, veiledning og hjelp. Også pårørende eller andre som har mistanke om overgrep mot eldre kan benytte dette nummeret. Flere opplysninger finnes under www.vernforeldre.no .

Wenke fikk stor applaus for sitt innlegg som var alvorlig og tankevekkende for alle i forsamlingen.

Kaffe m/åresalg.
Arrangementskomiteen serverte kaffe, snitter og kaker og solgte lodder.

Diverse informasjoner.
Marie informerte.

Først om Englands-turen. Det er foreløpig 18 påmeldte, men flere har tenkt å melde seg på. Frist for påmelding er 1. april.

Det er møte i Landsstyret 25. februar og da skal styret diskutere medlemsutviklingen i foreningen. Det er flere små lokalforeninger som legges ned og flere er i ferd med å legges ned, både på grunn av alder, liten tilgang og vanskeligheter med å få nye tillitsvalgte. Landsforeningen har allerede justert ned medlemsprognosene. Det er derfor særdeles viktig med verving av nye medlemmer, og Marie oppfordret alle til å engasjere seg i vervingsarbeidet. Dersom alle verver ett medlem, blir vi dobbelt så mange som i dag!

Trekking
Avslutningsvis ble det foretatt loddtrekking. Det var mange fine gevinster og mange glade vinnere.

Loddsalget innbragte kr 3600,-. Styret takker alle som kjøpte lodder.

Vel hjem
Marie takket for oppmøte og ønsket alle vel hjem og velkommen til neste medlemsmøte.

Møte hevet kl 1410

Trondheim, 25. februar 2016

Kari Bugten