Medlemsmøte 25 september

Representanter fra Kirkens bymisjon Fra venstre: Bergliot Kobro-Flatmoen, Kari Lian og Christel Vroone

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 25.09.2019.

Tilstede fra styret: Marie, Jan, Kari, Brit
Forfall: Leif Roger, Fridtjof

Tilstede 37 betalende medlemmer.

Åpning
Marie ønsket velkommen til medlemsmøtet.

Hun opplyste at katalogen «Den kulturelle spaserstokken» har skiftet navn til »Kulturtilbud for seniorer» og at det heretter ikke blir sendt ut i pakker til forskjellige foreninger, men den enkelte kan kontakte Kulturenheten i kommunen å få tilsendt katalog til egen adresse. Det var lagt ut lister for registrering som styret videresender til Kulturenheten. For ytterligere informasjon kan Kulturenheten kontaktes på telefon 72545700/72545714 eller på deres nettside www.trondheim.kommune.no/seniorkultur.» «Kulturtilbud for seniorer» kan også leses digitalt på samme nettside.

Marie ga deretter ordet til Kari Lian fra Kirkens Bymisjon.

Frivillighet i Kirkens Bymisjon v/Kari Lian.
Kari Lian er ansatt i kirkens Bymisjon og hun hadde med seg Bergliot og Kristel som også var ansatt der. De skulle sammen informere om arbeidet med frivilligheten i Bymisjonen. Kari startet med en generell informasjon og så tok de 2 andre over etter hvert.

Kirkens bymisjon i Trondheim ble etablert i 1991og det er 24 virksomheter tilknyttet. De har 90 ansatte og ca 900 frivillige. Deres visjon er at menneskene erfarer respekt, rettferdighet og omsorg og deres misjon er å avdekke nød og urett, og skape endring og håp.

Vi fikk høre at følgende virksomheter har behov for frivillige:

  1. HomeStart familiekontakt
  2. Natteravn Midtbyen
  3. Østbyen frivillighetssentral
  4. Generasjonsmøter
  5. Jobb, mot og mestring (butikk)
  6. Skattekammer Orkanger
  7. Kirkens SOS
  8. Vår Frue – Åpen kirke

Vi har vel alle hørt om de forskjellige virksomhetene, men det var interessant og få en fyllestgjørende orientering om de forskjellige områdene.

Det var flinke damer som orienterte og de sa avslutningsvis at de håpet noen av oss hadde fattet interesse for frivillighetsarbeidet oppfordret til å melde seg på.

Marie overleverte blomster som takk for orienteringen.

Pause med kaffe, rundstykker og wienerbrød.
Arrangementskomiteen serverte kaffe med rundstykker og wienerbrød og folk fikk anledning til å prate sammen.

Diverse Informasjon.
Marie informerte:

Tur til Savalen.
Det er foreløpig 13 påmeldte. Det må være 20 påmeldte for at det skal bli tur. Frist for påmelding er 30. september. Alle påmeldte vil bli informert snarest etter 30. september, om det blir tur eller om turen blir avlyst.

Hornemansgården.
Marie takket alle som hadde vært med og støttet PFO i sommer med å skrive under på underskriftskampanjen og vært med på å slå ring rundt Hornemannsgården.
Formannskapet har nå vedtatt at driftsavtalen mellom kommunen og PFO forlenges inntil videre og bedt rådmannen finne løsning for videre drift som sikrer at byens eldre selv skal stå for driften av Hornemannsgården. PFO er ved ekstraordinert årsmøte gitt fullmakt til å forhandle med kommunen
Det overordnede ansvar for gården er nå overført fra Helse og velferd til Kulturenheten i kommunen.

Styret vurderer å flytte medlemsmøtene til Hornemansgården første halvår 2020. Vi har fått tilbud om å leie Festsalen hver andre onsdag i måneden. Medlemmene som var på møtet ga sin tilslutning til dette og vi vil komme tilbake til saken når vi har vært i møte med PFO.

Eldreråd.
Trøndelag fylkes eldreråd har tatt opp driften av beredskapstjenesten i Fylket, dvs. lege, ambulanse, jordmor, brann, politi, m.m., som sak med Fylkestinget.
Det blir oppnevnt nye Eldreråd i løpet av høsten. Gerd Grande er foreslått til eldrerådet i Trondheim og Gisela Johannessen til Trøndelag Fylkes Eldreråd.

Loddsalg.
Arrangementskomiteen solgte årer og det ble foretatt trekning. Det var mange fine gevinster og mange glade vinnere. Loddsalget innbrakte kroner 2950.Styret takker alle som har kjøpt lodder.

Marie hevet møtet og ønsket alle vel hjem.

Møtet ble hevet kl 1400.

Trondheim 25.09.2019

Kari