Medlemsmøte 26 oktober

Ordfører Rita Ottervik var kåsør

Referat fa medlemsmøte 26.10.2022

48 medlemmer møtte

Inntekter:

Inngang          kr 1900

Lodd               kr 3240

 

Marie ønsket velkommen til møtet og ga ordet til ordfører Rita Ottervik som var dagens taler.

Rita Ottervik takket for innbydelsen og ga honnør til Telepensjonistenes forening for å bidra til trivsel, helse, kultur og sosiale aktiviteter for sine medlemmer.

Hun benyttet anledningen til å informere om at Trondheim kommune har god kontroll på beredskap og har et godt samarbeid mellom politi og heimevern i en tid med store utfordringer hva angår opprustning og sabotasje. Hun viste til en nasjonal kampanje i neste uke for å planlegge for uforutsette hendelser.

Vi lever i en tid hvor det er færre yrkesaktive i forhold til pensjonister. Vi lever lenger, vi blir flere enkelthusholdninger, flere ensomme og flere med hjelpebehov. Kommunen har i dag flere omsorgsplasser på institusjon enn andre store byer. Trondheim kommune ønsker å løfte rehabilitering, tilrettelegging hjemme og avlastningsplasser for å oppnå at eldre blir i stand til å bo hjemme lenger. Hun sa at eldre har forskjellige behov hva gjelder hjelpetiltak, boligform og møteplasser.

Det iverksettes tiltak med henblikk på å ivareta eldre ved å:

 • Tilby bedre vilkår for sykepleiere i eldreomsorgen
 • Gi fastleger med eldre pasienter fordeler i form av bedre betaling og bedre tid pr pasient
 • Intensivere bruk av serviceverter for å avlaste pleiepersonell.

Pensjonister i Norge utfører frivillighetsarbeid til en beregnet verdi på 30 milliarder kr/år og er en viktig ressurs i mange sammenhenger. Sist i forbindelse med koronaepidemi og massevaksinasjon.

Spørsmål fra salen til ordføreren:

 • Frivillighetsmillionen – hvem kan søke?

Alle lag og organisasjoner kan søke til en frivillighetskoordinator i kommunen.

 • Digital opplæring av eldre – overordnet ansvar/digital høvding. Har Trondheim kommune tanker om det?

Rita Ottervik tar med seg kommentaren tilbake til kommunen

 • Demenslandsbyer – trygge nærmiljø hvor det er trygt å bo med demens.

Trondheim kommune har vært på befaring i demenslandsby i Danmark. I Trondheim er det et bofellesskap på Bakklandet og på Hospitalsløkka som ses på som vellykkede boformer for eldre pleietrengende – også de med demens.

Marie takket for innslaget og overrakte en «blomst».

Informasjon fra styret v/Marie

 • Minicruise til Kiel ble avlyst
 • Opera i Kristiansund ble plassene utsolgt med en gang. Dersom noen ønsker å være med, sjekk Vega sine hjemmesider.
 • Marie/Fridtjof informerte om elvecruise 1.-8.mai 2023. Frist for påmelding er 15.12.
 • Vi har vært i Olavshallen og arrangert gatevandring i oktober

Marie minnet om årsmøtet. Valgkomiteen tar imot innspill dersom noen er interessert i å stå på valg til styreverv. Helge Moe, Kjellrun Hegg og Bodil Glørstad er i valgkomiteen

Fra Landsstyet:

 • Telenor har redusert støtten til 650000 (fra 750000 forrige år)
 • Ny vervekampanje er iverksatt.

Det ble foretatt trekning.

Marie ønsket alle vel hjem kl 1400.