Mer om trygdeoppgjøret

Her er mer informasjon om trygdeoppgjøret

Grunnbeløpet(G) blir etter trygdeoppgjøret økt til 96.883 kr, en økning på 3,47 % med virkning fra 1. mai. Alderspensjon under opptjening og uføretrygd reguleres med veksten i G, og øker dermed med 3,47 %.

Alderspensjon og minstepensjon
Alderspensjon under utbetaling øker med 2,69 % med virkning fra mail (3,47 % fratrukket 0,75 %). En pensjon som var 20.000 kr i måneden, før skatt, i april 2018, øker dermed med 538 kr til 20.538 kr i måneden (20.000 x 1,0269). Siden pensjonen øker med virkning fra mai, og ikke fra januar blir pensjonsveksten målt på årsbasis lavere enn veksten fra mai. På årsbasis blir veksten i alderspensjonen på 1,92 %.

Prisveksten for 2018 er anslått å bli 2,1 %, og med dette utfallet vil kjøpekraftsutviklingen bli negativ med -0,2 % i 2018. Vi vet ikke med sikkerhet hva prisveksten faktisk blir før året er over, og kjøpekraften kan altså svekkes ytterligere, eller bedres, avhengig av hvor mye prisene stiger i resten av året.

MInstepensjonsnivå og garantipensjon for alderspensjonister øker med 3,47%, og justeres deretter for levealder.

Ny ordinær sats (ektefelle har uføretrygd eller inntekt over 2G) blir 177.675 kr.

Ny høy sats (ektefelle har inntekt under 2 G) blir 186.968 kr.

Enslig pensjonist – ny særskilt sats blir 194.182 kr.

Ny særskilt sats (ektepar, forsørger ektefelle over 60 år og fyller vilkårene for rett til ektefelletillegg) blir 291.022 kr.»

Kilde: Pensjonistforbundet