Notater fra landsstyremøtet

Landsstyret holdt sitt første møte etter sommeren 29. August 2016.

Blant sakene på sakslisten til møtet var:

  • Håndtering av medlemskontingent for gjenværende medlemmer dersom en lokalforening legges ned
  • Felles retningslinjer for æresmedlemmer
  • Oppfølging av lokalforeningene

 

Medlemskontingenten

Som referert fra lansdsstyremøtet i mai (se dette), er det noen lokalforeninger som sliter med å holde det gående. Det er sterkt ønskelig at de som er tilsluttet en lokalforening som finner å måtte avvikle, forblir medlemmer også etter at lokalforeningen er nedlagt.  En mulighet er å gå over til en annen lokalforening.  Et alternativ er å fortsette gjennom direkte medlemskap i forbundet, bl.a. for å fortsette å motta bladet Telepensjonisten.  Dette reiser imidlertid noen spørsmål knyttet til størrelsen på kontingenten, bl.a. hvordan en annen lokalforening skal kunne ivareta de medlemmene som er innvilget kontingentfritak i den nedlagte lokalforeningen, og størrelsen på kontingenten ved direkte medlemskap.  Forbundets vedtekter åpner for muligheten for å tegne medlemskap direkte i forbundet, dvs. uten å være tilknyttet en lokalforening, men fastsetter samtidig en kontingent for direkte medlemskap på 350 kroner. En så høy kontingent vil kunne avskrekke enkelte fra å fortsette medlemskapet gjennom direkte medlemskap, ikke minst fordi disse medlemmene jo mister de tilbudene en lokalforening kan gi.

For å finne en løsning, nedsatte landsstyret en arbeidsgruppe bestående av Marie Aashagen, Truls Langeggen og Jacob R. Utvik.  Arbeidsgruppen fikk i oppdrag å forberede en sak om dette til et senere landsstyremøte. I og med at vi er bundet av vedtektene, er det landsmøtet som må fatte en beslutning. Målet er derfor å fremme en sak om dette på landsmøtet neste år.

 

Æresmedlemsskap

Det ulik praksis for håndteringen av æresmedlemskap eller honnørmedlemskap i lokalforeningene. Det bør utformes felles retningslinjer for dette, og landsstyret ba arbeidsutvalget om å utarbeide et forslag til kriterier for æresmedlemskap i forbundet. Forslaget behandles i landsstyret og fremmes deretter for landsmøtet for vedtak.

 

Oppfølging av lokalforeningene

Det er et klart uttrykt behov for mer kontakt mellom landsstyret og lokalforeningene. Som et ledd i dette ble det bestemt at vi skal starte et opplegg med telefonmøter med lokalforeningene. Lokalforeningene vil ut over høsten bli kontaktet av et av medlemmene i landsstyret for en gjennomgang av aktuelle problemstillinger, både lokalt og sentralt. Det legges opp til to telefonmøter med hver lokalforening pr. år, basert på et opplegg som blir utarbeidet av arbeidsutvalget.

 

(Dette oppslaget fokuserer på noen hovedsaker, og er ikke ment å være et referat fra møtet.)