Absolutt siste Årsmøte i Telepensjonistenes forening OSLO’s historie

Absolutt siste Årsmøte i Telepensjonistenes forening OSLO’s historie

23 medlemmer var samlet til Årsmøte tirsdag 30. januar. I tillegg til dette årsmøtet var det også samtidig kalt inn til Ekstraordinært årsmøte hvor det skulle stemmes over foreningens videre skjebne.

Ordinært årsmøte:

Leder Leif Thorkildsen åpnet årsmøtet og refererte sakslisten, hvor ett av punktene gjalt avstemming om oppløsning av foreningen.

Leif ble foreslått og valgt til møteleder, og foreningens sekretær Bjørg Holkestad Klyve ble valgt til sekretær under årsmøtet.
Ruth Enersen og Berit Andersen ble foreslått og valgt som protokollvitner til å underskrive årsmøteprotokollen.

Bjørg leste opp Årsberetningen som ble godkjent uten noen merknader.

Vår faste kaffe-traktør i arbeid

Kasserer Helge Kristiansen gikk gjennom regnskapet for 2023. Siden vi nå benytter regnskapsmodulen i medlemsregisteret vårt, StyreWeb, er regnskapet blitt veldig oversiktlig, og det er enkelt å ta ut de utskriftene man ønsker. Regnskapet viser et lite underskudd for 2023, en stor del av årsaken til dette er nok at Julemøtet var gratis for alle påmeldte medlemmer denne gangen. Regnskapet ble godkjent uten merknader.
Revisorrapport ble så opplest og godkjent.
I og med at man regnet med at foreningen ville bli nedlagt etter dette årmøtet, ble det av naturlige årsaker ikke utarbeidet budsjett for 2024.

Styrets forslag til Honorar til styret og grupper for 2023 ble så gjennomgått og vedtatt uten bemerkninger.

Det var ikke kommet inn noen forslag fra medlemmene.

Derimot la styret fram et «Forslag til oppløsning av Telepensjonistenes forening Oslo». Leif presenterte dette forslaget, som du kan lese her: Styrets forslag. (I forslaget vil du også kunne lese litt om bakgrunnen til dette forslaget, og praktiske detaljer omkring gjennomføringen hvis det blir vedtatt).

Dette forslaget gikk så til avstemming, og ble enstemmig vedtatt. Forslag om oppløsning av foreningen  vil så bli lagt fram til endelig avstemming på et ekstraordinært årsmøte som var berammet like etter det ordinære årsmøtet.

I og med at årsmøtet nettopp hadde vedtatt å legge ned foreningen, ble det ikke foretatt noe valg av tillitsvalgte for neste periode.

Leif avsluttet årsmøtet og annonserte at det umiddelbart etterpå vil bli avholdt ekstraordinært årsmøte som vil behandle og stemme over styrets forslag om oppløsning av foreningen.

Dette er det siste styret i Telpensjonistenes forening Oslo’s historie (pluss Ruth Aas som ikke var til stede)

Ekstraordinært årsmøte:

Det ekstraordinære årsmøtet startet med å velge de samme personer som under det ordinære årsmøtet til dirigent, sekretær og protokollvitner.

Årsmøtet gikk så igjen til valg over dette forslaget om oppløsning av foreningen, som også denne gangen ble enstemmig vedtatt.
Dermed er det endelig vedtatt og bestemt at Telepensjonistenes forening Oslo vil bli oppløst!

Leif kunne så erklære årsmøtet for 2024 for avsluttet. Det er vemodig å tenke på at dette vil være det siste årsmøtet i foreningens historie.

Etter dette ble det servert nydelige snitter fra Gunnar Ruud med kaffe til, og mulighet til noe godt i glasset.
Leif takket til slutt for frammøtet og ønsket alle vel hjem.

Siden dette er foreningens siste møte overhode, koster vi på oss mange bilder fra årsmøtet i billedgalleriet nedenfor: