Årsmøte 30. januar 2018

Årsmøte 30. januar 2018

Årsmøtet i Telepensjonistenes forening Oslo ble avviklet tirsdag 30. januar i møtelokalene i Grefsenveien med 31 stemmeberettige medlemmer.

Nytt medlem i styret: Synnøve Enga Vindenes
Nytt medlem i styret: Synnøve Enga Vindenes

Leif åpnet møtet med ett minutt stillhet til minne om de medlemmene som hadde gått bort siste året.

Unni leste opp Årsberetningen som ble vedtatt uten endringer.

Kari gikk gjennom regnskapet for 2017, dette ble godkjent uten bemerkninger.
Budsjett for 2018 ble tatt til etterretning, og revisorrapport ble lest opp og godkjent.

Det var ikke kommet inn noen forslag fra medlemmene, men styret fremmet et forslag om en liten endring under §4 i vedtektene. Her stod det tidligere at «Medlemmer som etter purring ikke har betalt kontingent blir strøket etter ett år fra forfallsdato».  Styret foreslår å endre dette til  «Medlemmer som etter purring ikke har betalt kontingent blir strøket ved årets utgang Siden tilskuddet fra Forbundet er avhengig av antall medlemmer ved årsskiftet, må dette være avklart innen den tid, dvs. mindre enn ett år etter forfall for medlemskontingenten. Denne vedtektsendringen ble så vedtatt uten bemerkninger.

Styrets forslag til bevilgninger ble gjennomgått og vedtatt uten bemerkninger.

Siste punkt på dagsorden var valg av tillitsvalgte. Tor Einar Sæter går ut av styret, som ny nestleder ble Frank Mikalsen valgt. Bjørg Holkestad Klyve rykker opp som fast styremedlem, og som ny varamedlem til styret ble valgt Synnøve Enga Vindenes. Selv om Tor Einar Sæter nå går ut av styret vil han imidlertid fortsette som redaktør av hjemmesidene våre.
Det var ingen utskiftninger i Arrangementskomitéen, og gjenvalg også i alle andre komitéer og grupper.

Leif avsluttet den formelle delen av møtet med å takke for tilliten, og for vel gjennomført møte. En stor takk til alle som har sagt seg villig til å stille som tillitsvalgte i en ny periode.

Åke hadde sykdomsforfall, og i hans fravær kunne Unni opplyse at det er planlagt ny tur med Kiel-fergen, sannsynligvis 4. – 6. april.
Kari opplyste at det er planer om å ta opp igjen turene med Tur- og vandringsgruppa ut i april.

Etter dette ble det servert nydelige snitter fra Gunnar Ruud med kaffe til, mens loddsalget gikk strykende.

Leif avsluttet med å minne alle på tidspunktene for neste samlinger, Treffen tirsdag 13. februar og medlemsmøte tirsdag 27. februar. På medlemsmøtet vil Bente Brønmo underholde med sang og spill, og det serveres da lapskaus.
Leif  takket alle for frammøtet og ønsket vel hjem på det glatte føret.

Nedenfor noe glimt fra årsmøtet: