Årsmøte 31. januar 2017

Årsmøte 31. januar 2017

Årsmøtet ble avviklet 31. januar i møtelokalene i Grefsenveien med 30 stemmeberettige medlemmer.

Nå er det like før det braker løs
Nå er det like før det braker løs

Leif åpnet møtet med ett minutt stillhet til minne om de medlemmene som hadde gått bort siste året.

Siden sekretæren var fraværende falt det i Tor Einars lodd å lese opp Årsberetningen for 2016, denne ble vedtatt med noen små «kosmetiske» endringer.

Kari gikk gjennom regnskapet for 2016, dette ble godkjent uten bemerkninger. Regnskapet viser et lite underskudd, et varsko om at vi nå bør tenke på å stramme inn livreima.
Budsjett for 2017 ble tatt til etterretning, og revisorrapport ble lest opp og godkjent.

Det var ikke kommet inn noen forslag fra medlemmene, men styret fremmet to forslag på møtet:

Forslag nr.1: «Forslag til til nye regler for valg til styret».
I dagens vedtekter står det at styremedlemmene velges for to år. Det har imidlertid vist seg svært vanskelig å rekruttere nye styremedlemmer, spesielt til lederfunksjonen, og dette forslaget går derfor ut på at styremedlemmene velges for kun ett år om gangen, i håp at det da vil være lettere å få overtalt noen til å ta på seg styreverv. Dette forslaget medfører vedtektsendring, og ble enstemmig vedtatt på møtet.

Forslag nr.2: «Forslag til endring av reglene for kontingentfritak».
Vi har til nå praktisert at medlemmer på 94 år eller mer er fritatt medlemskontingent. Forslaget som ble lagt fram på årsmøtet slår fast at alle må betale kontingent, uansett alder. Eneste unntaket er æresmedlemmer, som vi bare har to av i foreningen. Dette forslaget berører også vedtektene, og det ble også enstemmig vedtatt.

Steinar er på plass
Steinar er på plass

Deretter ble styrets forslag til bevilgninger/honorarer gjennomgått og vedtatt uten bemerkninger.

Siste punkt på dagsorden var valg av tillitsvalgte. Det var ingen utskiftninger i styret eller noen av komitéene, det vil si gjenvalg på alle poster. Men kun for ett år for samtlige styremedlemmene, i tråd med forslaget som ble vedtatt tidligere på møtet. Eneste unntaket fra fjoråret var Byvandringskomitéen, som nå går ut. Styret vil imidlertid forsøke å bøte på dette med å få til noen organiserte turer og vandringer i framtiden.

Leif avsluttet den formelle delen av møtet med å takke for vel gjennomført møte, og takk til alle som har sagt seg villig til å stille som tillitsvalgte i en ny periode. Deretter fikk de to medlemmene av Byvandringskomitéen, Gunhild Makos og Ida Marie Wahl, overrakt hver sin flaske rødvin som takk for vel utført arbeid i året som har gått. Byvandringskomitéen vil bli savnet.

Så ga Leif ordet til Åke som orienterte om planlagte turer til våren: Tur med Color Line til Kiel i april, tur med Skibladner i juni, og reketur på Oslofjorden i juli.  Men alt dette kan du lese mer om på vår turside.

Etter dette ble det servert nydelige snitter fra Gunnar Ruud med kaffe til, mens loddsalget gikk strykende.
Leif takket alle for frammøtet, og ønsket vel hjem (på det glatte føret).

Nedenfor noen glimt fra årsmøtet (klikk på et bilde og åpne bildegalleri, bla fram og tilbake med piltastene):