Pensjonistenes reduserte kjøpekraft

Dagunn Klakegg i Førde har levert et innlegg som vi bringer videre

Etter pensjonistreformen i 2011, har pensjonistene stadig fått redusert kjøpekraften.  Dette skyldes delvis undererguleringen på 0.75%,  men også endringer i skattereglene og at trygdeavgiften ble hevet fra 3 til 4.7 %.  Særfrådrag: før 2011 hadde pensjonister eit frådrag for alder på kr. 19.368,-, dette ble fjernet,  og i 2012 falt også særfrådrag for store sykdomsutgifter bort.

Forutsetningen for pensjonsreformen var at pensjonsveksten skulle overstige prisstigningen.  De 3 siste årene har denne forutsetningen sviktet, så i denne  perioden har pensjonistenes kjøpekraft minket med 3.2%  i forhold til prisene.    I skatteoppgjøret for 2016 prøver regjeringen til en viss grad å rette på dette ved å gje pensjonistene en skattelette på kr. 1000.- , men dette retter ikke opp underreguleringene  og kommer ikke minste- og uførepensjonister til gode.

Minstefrådrag : Alle som betaler skatt har krav på minstefrådrag, størrelsen på frådraget er til en viss grad avhengig av inntekten.  For min skattepliktige inntekt er frådraget  kr. 78.416,-, men hvis jeg hadde vore lønnsmottaker kunne jeg  trekt frå  kr. 91.450,-.  Det er vanskeleg å se noen saklig grunn for denne forskjellsbehandlingen.

Difor bør vi pensjonister med god grunn kunne kreve at minstefrådraget for pensjonister blir det samme som for lønnsmottakere.  Videre må vi kunne kreve at det  blir opprettet en klausul i reguleringsforeskriften som hindrer at alderspensjonistene får en reallønnsnedgang ved de årlige oppgjør.

Førde, 07.06.17
Dagunn Klakegg

Vi beklager til Dagunn at det tok lit tid å få lagt ut innlegget i sommerferietiden, men innlegget er like aktuelt fortsatt. Ifølge media kan pensjoner og trygdeoppgjør bli en valgkampsak til høsten. Vi oppfordrer alle til å følge med og la vår røst bli hørt!