Pensjonistforeningens historie 1971-2009

Inger Qvam har skrevet ned historien til Telepensjonistenes forening i Trondheim fra stiftelsen i 1971 og fram til mars 2009. Beretningen er trykt i A5 format og deles ut gratis til foreningens medlemmer. du kan også lese beretningen her.

Telepensjonistenes forening, Trondheim – Resyme over foreningens aktiviteter i perioden 1971 – 2009.(Med referanse til eksisterende dokumentasjon).

1.                    Stiftelsesmøte

2.                    Formål – målsetting – vedtekter

3.                    Styret

4.                    Styrets ledere

5.                    Æresmedlemmer

6.                    Styremøter

7.                    Lokaliteter

8.                    Medlemsmøter

          Årsmøter

          Julemøter

          Jubileer

          Underholdning – kåsører

9.                    Medlemstall – kontingent

10.               Landsmøte

11.               Lederkonferanser

12.               Synliggjøring

13.               Telepensjonisten/Hjemmeside

14.               Vervekampanje

–   Vervebrosjyre «Velkommen som telepensjonist»

15.               Kurs

16.               Økonomi

17.               Aktiviteter

          Trim

          Jentebølgen

18.               Erindringsgruppe

19.               Omsorgsarbeid

20.               Reiser

21.               PFO Pensjonistenes Fellesorganisasjon i Trondheim – Eldrerådet –

Norsk Pensjonistforbund

22.               Utvikling

23.               Avslutning

1. Stiftelsesmøte

Bakgrunnen for stiftelse av foreningen var et oppnevnt ”Pensjonistutvalg” med

representanter fra KTTL v/Eli Skaar,  NTTF v/ Gunnar Ulstad og Eldbjørg Dahling,

TMLF v/Karl Mathilassi pluss sosialsekretær Per Tømmervåg fra Trøndelag distriktskontor i Trondheim. Disse innkalte alle pensjonister til et  forberedende møte den 19. februar 1971. På dette møte var også Distriktsdirektør Sverre Solberg og Telegrafbestyrer  Knut Horverak til stede. Hensikten var å stifte en forening som kunne ta vare på pensjonistene, fange opp de som var sluttet og samle alle i en felles forening .Det var enighet om at en forening ville ha en framtid.

Tirsdag 23. mars 1971 ble det innkalt til et konstituerende møte. 45 pensjonister møtte opp, og det resulterte i at Televerkets Pensjonistforening i Trondheim ble stiftet. Det var den 2. Telepensjonistforeningen i landet.

2. Formål – Målsetting – Vedtekter

Foreningen følger Forbundets formålsparagraf :
”Forbundets formål skal være å verne
 og fremme medlemmenes sosiale, økonomiske og kulturelle interesser. Med henblikk     på  dette skal Forbundet samarbeide med samtlige organisasjoner i Televerket/Telenor   og andre institusjoner, som tjener pensjonistenes interesser og fremmer deres saker”.

Vedtektene tilpasset lokalforeningene ligger som basis for arbeidet i foreningen.

3. Styret

Det første Styret besto av:

John Halten, formann, Asbjørg Trap-Olsen, sekretær, Harald Skjerve, kasserer, Reidun Iversen, varaformann, Margrethe Ellingsen, styremedlem, Magda Eide og Trygve Aune, styremedlemmer.

   

Styrets representanter velges for 2 år i gangen, med valg av hhv leder og kasserer det ene året og sekretær og nestleder og styremedlem det andre året. Vararepresentanter velges for 1 år. I tillegg velges

           valgkomité     

           arrangement- og turkomité

           revisorer m/vararepresentant

           representanter til Pensjonistenes Fellesorganisasjon (PFO) i Trondheim

4. Styrets ledere

           23.03.1971 – 27.02.1985   Leder John Halten

       27.02.1985 – 15.02.1989   ”        Birger Andersen

       15.02.1989 – 27.02.1991   ”        Erling Aalberg

       27.02.1991 – 12.02.1993   ”        Leif Hovde

       12.02.1993 – 22.03.1995   ”        Rolf Bakkemo

       22.02.1995 – 27.03.1997   ”        Marit Woll

       27.03.1997 – 30.03.2005   ”        Inger Qvam

       30.03.2005 –                       »        Ole J. Sandbekkhaug

5. Æresmedlemmer 

            På årsmøtet i 2005 ble Inger Qvam utnevnt til æresmedlem for sin innsats for          foreningen.

            På årsmøtet i 2009 ble Magnhild Hånes utnevnt til æresmedlem,.     

6. Styremøter

 Det første styremøtet ble holdt i Telebygget i Kongens gt. 8 den 16.04.1971 der spesielt møtevirksomheten i foreningen ble diskutert. Det ble enighet om å ha ett styremøte i måneden, for øvrig etter behov. Møtene ble holdt både privat og rundt i telebygget på diverse kontorer. 11. mai 1977 ble det første styremøte holdt på eget pensjonistrom i telekvartalet.

 

 Styremøtene er et viktig aktivum for foreningens virksomhet. Spesielle saker i

 perioden 2005 – 2009 kan nevnes, bl.a. utspill vedrørende samarbeid mellom foreningene i Midt- Norge og Nord-Norge, se pkt. 22 Utvikling.

7. Lokaliteter

 Eget pensjonistrom med tilstøtende kontor i Telekvartalet ble overlevert

 pensjonistforeningen av telesjef Odd Lohne 08.12.1976. I mai 1995 ble det gitt signaler fra Telenor v/regiondirektør Alf Nilsen om nye lokaler i første etasje. Pensjonistene deltok i det praktiske arbeidet, og Jens P. Nupen i Telenor overlot lokalene til leder Marit Woll den 26.10.1995. Lokalene ble kalt Treffpunktet, og det ble et viktig bindeledd mellom medlemmene. Det var åpent en dag i uka med kaffe og vaffelservering. Jorunn Olsen var kafévertinne. Hun gjorde en dugelig innsats også i styresammenheng. Det var også hun som startet med å legge medlemmenes data inn på Pc uten å ha jobbet noe med data før.

           

Fra årskiftet 2000 ble avtalen med leie av lokalene i Treffpunktet oppsagt, og vi måtte ha et annet sted å være. Etter 1 år med kontor privat hos leder, fikk foreningen fra 01.01.2001leie en kontorplass på Telenors  nye bygg på Tyholt. Eget kontor ble først aktuelt 12.03.2004, og  fra  2006 har foreningen hatt lokale i underetasjen på Tyholt, der også styremøtene har vært  holdt.

Leieavtalen her går ut 31.12.2009. Styret i foreningen mener at utgiftene til leie er så høye, at det er mer hensiktsmessig å gå inn for å etablere et digitalt foreningskontor – dvs et papirløst kontor. Arbeid med å scanne dokumenter og legge dem inn på PC er i gang. Det betyr at lederen og de øvrige i styret i foreningen, vil ha ansvar for å samarbeide og utveksle informasjon via Internett.

Fra 01.01.2010 vil styremøtene bli holdt i Hornemandsgården – Eldres Hus i Trondheim, der det er mulig å leie et kontor til vårt formål.

           

           

 8. Medlemsmøte

Det første medlemsmøte ble arrangert 27.04.1971. Medlemsmøtene skulle arrangeres første onsdag etter den 20. i hver måned. Det har i gjennomsnitt vært arrangert 9 – 10 medlemsmøter i året. Møtene ble arrangert på flere steder også på møterom på Tyholt. Det ble etter hvert ønske om å ha møtene på en mer sentral plass i byen. Handelstandens forenings lokaler i Dronningens gt ble stedet. Men 8. desember 2002 brant hele kvartalet ned, og foreningen var på nytt på leiemarkedet. Etter iherdig innsats kom vi over lokaler til leie hos Det Norske Misjonsselskap i Sommerveita i byen. Vi betaler 900 kr pr. møte.

En alltid dyktig arrangementskomité har ansvar for å koke kaffe og servere mat.

Årsmøte

Det første årsmøtet ble arrangert 21.03.1972. Årsmøtene ble fra starten av ofte arrangert innen utgangen av februar måned. I henhold til vedtektene avvikles nå

årsmøtene innen utgangen av 1. kvartal. Protokoll fra årsmøtene viser styrets

sammensetning i de respektive år.

           

Julemøte

Det første julemøtet ble arrangert 15.12.1971.    Hvert år siden har det vært julemøte i første halvdel av desember med stort oppmøte. Over 100 medlemmer deltok på møtet i 2008, som ble holdt på Rica Hotell Nidelven.

Jubileer

1976     5 års markering på Messa

1981   10 år feiret på Hotell Prinsen

1991   20 år markert på årsmøtet

1996   25 år feiret på Sentrum Hotell i Trondheim, jfr. Jubileumsberetningen

2001   30 år feiret på Savalen i Østerdalen, jfr. jubileumsberetningen

2006   35 år markert på årsmøtet, jfr. vedlegg

 Underholdning/kåsører

Det er en viktig oppgave for styret å orientere om aktuelle saker. Spesielt kan nevnes

orientering om den nye Pensjonsreformen og hva den vil ha å si for dagens pensjonister.

På de fleste Medlemsmøter er det forøvrig underholdning, enten i form av musikk/sang eller kåserier. Møtene åpner med foreningens egenskrevet sang, og lokale kåsører skaper stor interesse for medlemmenes oppmøte.

På hvert Julemøte har det vært god underholdning noe alle setter pris på. Mye sang og musikk er alltid populært. I tillegg er det utdeling av gaver/blomster til medlemmer som har gjort seg fortjent til det.

Sangkoret Teleklang har invitert  tele-og postpensjonistene til en sangkveld på Tyholt, noe som har vært meget positivt.

9. Medlemstall / Kontingent

Antall medlemmer har økt betraktelig fra 45 personer i 1971 til 233 i 1995. I de neste årene har medlemstallet vært ganske stabilt på 300 medlemmer. Pr. 31.12.08 hadde foreningen 297 medlemmer.

Kontingenten startet med kr. 15,- pr person pr. år. I 1991 var kontingenten kommet ppp i kr. 60,- pr person. I dag (2009) er kontingenten kr. 200,- pr. person.

10. Landsmøte

Telepensjonistenes landsforbund arrangerer landsmøte annet hvert 

år. Trondheimsforeningen hadde ansvaret for landsmøtet i 1995, som ble avholdt på Hotel Prinsen i Trondheim, og i 2003 avholdt på Rica Hotell, Stjørdal.

Landsstyret oppnevnes på Landsmøtene, og Trondheim har hatt flere representanter i Landsstyret. Protokoll fra møtene foreligger.

11. Lederkonferanser

Lederkonferanser arrangeres året mellom landsmøtene. Lederne i de lokale foreninger pluss landsstyret møter. I tilknytning til møtene har det i flere år vært arrangert fellestur til Danmark, der det var åpent for alle telepensjonister å melde seg på. Nærmere 300 deltok på turene.

 På konferansen i hhv. 2002 – 2004 – 2005  hadde Trondheim følgende innlegg:

          Synliggjøring, se pkt. 12

          Hvordan få til samarbeid med fagforeningene ang. framtidig pensjon

          Framtida for telepensjonistene – frimodig ytring

12. Synliggjøring

På Lederkonferansen i april 2002, la foreningen fram forslag til konkrete tiltak for å

gjøre Pensjonistforeningene mer synlige. Vi ønsket å nå fram med informasjon til

 

bedriftens ledere og ansatte

de som går over i pensjonistenes rekker

de som allerede er pensjonister

personalorganisasjonene

Det ble fokusert på følgende punkter:

          Informasjon må følge avskjedsbrevet til de som slutter

          Utarbeide en folder som legges ut i Telenors bygninger og sendes ledere

          Lage egen hjemmeside på Internett

          Informasjon på Telenors interne informasjonsnett

          En bredere distribusjon av bladet Telepensjonisten

          Samarbeid med Personalorganisasjonene

          Innlegg i Åpen linje

 Landsforbundet godkjente opplegget og ga klarsignal til aktiviteter som nå er

 gjennomført:

–  Hjemmeside på Internett. Arne Fosse tok på seg oppgaven og det var starten på www.Telepensjonistene.no

–   En arbeidsgruppe med Magnhild Hånes, Tor Alfnes og Inger Qvam utarbeidet en folder som ble trykt i 2000 eks. Den ble tatt inn i Telepensjonisten nr 2/2002, jfr. vedlegg.

           

Det var et mål at ledere med personalansvar skulle bruke folderen til å informere  arbeidstakere som er i ferd med å slutte, om hva den enkelte kan oppnå ved å være medlem i en pensjonistforening.

13. Telepensjonisten / Hjemmeside

Jahn Hassel var Telepensjonistens redaktør i perioden 01.06.2002 – 01.06.2005.

I 2006 etablerte Landsstyret et samarbeid med Idium – et datafirma – om en ny     plattform for Telepensjonistenes hjemmeside. Lokalforeningene fikk forespørsel om å utnevne lokal medredaktør for bladet Telepensjonisten og lokal datakontakt for hjemmesiden. Styrets leder ble oppnevnt til lokal datakontakt . Leder og sekretær ble ansvarlig for stoff til bladet Telepensjonisten.

I 2007 gjorde styret i foreningen endring på dette, da lokal datakontakt og medredaktør ikke nødvendigvis måtte rekrutteres fra styrets medlemmer.

 

Jahn Hassel ble oppnevnt til lokal datakontakt med ansvar for foreningens   hjemmeside og som lokal medredaktør. Formelt har foreningens leder ansvar for hjemmesiden.

14. Vervekampanje

Verving har vært et gjennomgangstema i flere år, og dette har resultert i god rekruttering. For å nevne noe ga kampanjen i 1993  39 nye medlemmer og i 1994 kom det 35 nye medlemme.r

Vervebrosjyre er utarbeidet og brukt i mange sammenhenger.

Arbeid med å rekruttere nye medlemmer har vært forsøkt intensivert gjennom kontakt

med EL&IT, personlig kontakt med arbeidstakere, som går av med pensjon m.m. I 2008 fikk vi gjennom en avtale med Eiendom Holding, lagt ut vervebrev på deres interne nett.

15. Kurs

Foreningen har vært opptatt av å oppgradere medlemmene i forskjellige områder. 

Spesielt

          Kjørekurs 55+

          Juridiske emner

          Datakurs for seniorer

Som har vært arrangert flere ganger med god oppslutning..

16. Økonomi

Allerede etter det første året kan vi lese at økonomien i foreningen er god, pga tilskudd fra Televerket og fra personalorganisasjonene. Foreningen har forvaltet økonomien godt. De respektive styrer har hatt fokus på økonomien, og dette har gitt rom for aktiviteter. I tillegg er årskontingenten og åresalg på hvert møte gode inntektskilder. Åresalget viser en inntekt fra kr 290,- i 1971 til kr. 34 000,- i 2008. Styrets policy har vært at overskuddet skal gå tilbake til medlemmene. I Årsregnskapet 2008 kan vi lese at ”Økonomien er solid og gir rom  for aktiviteter”.

17. Aktiviteter

Trim

Foreningen startet trim for medlemmene 22.03.1979 med Bjørg Kristoffersen som instruktør. Da var det ca 20 medlemmer – både damer og herrer – som deltok. Trimmen foregikk i Telebygget i Kongens gt 8.

07.01.1999 overtok Gerd Lynum som instruktør, og den foregikk fremdeles i Kongens gt. fram til mars 2000,  da trimmen ble flyttet til Telenors trimlokale på Tyholt.

07.01.1999 ble det inngått avtale mellom instruktøren og Pensjonistforeningen om honorar pr. time, pluss dekning av utgifter til utstyr s.s. musikk og kjørte kilometer.

15.03.2007 overtok Brit Størseth som instruktør, og dette er fremdeles i gang.

Aktiviteten i trimmen har vært allsidig, med bl.a. semesteravslutninger, turer og teaterbesøk.  Pr. i dag er det 20 pensjonister som deltar.

 Jentebølgen

Jentebølgen er en landsomfattende årlig aktivitet for jenter i alle aldre. Arrangør er Bedriftsidrettskretsen, og det har i enkelte år deltatt opp mot 9000 deltakere. Telepensjonistene har deltatt med ca. 20 jenter i flere år, og det foregår hvert år i begynnelsen av juni måned.

18. Erindringsgruppe

I det gamle ærverdige Telebygget øverst i Nordre gt., med adresse Kongens gt. 8 i Trondheim, er det åpnet et kjøpesenter, ”Mercursenteret”. Utvalget av varer er i hovedsak beregnet på de unge. Trist eller framskritt? Det beror på øynene som ser.

I alle fall ble Tele samlet til ett rike på Tyholt. Noen har sagt at vi ble historieløse, da ”Telegrafen” i byen ble solgt, og det føles kanskje slik for noen, men det er opp til oss å bevare historien. Vi vet at svært mange kan hjelpe til med det.

Telepensjonistenes forening i Trondheim oppnevnte i januar 2000 en ”Erindringsgruppe” bestående av Helge Ødegaard, Ingrid Jentoft og Bodil Geving. De fikk i oppdrag å samle inn telehistorier fra gamle dager. Dette resulterte i et hefte med ca. 70 historier, som beskriver noe av ”Telelivet” i gamle dager.

Vedlegg: ”Teleminner”

19. Omsorgsarbeid

På Medlemsmøte 25. januar 1995 ble det oppnevnt en ”Omsorgsgruppe” bestående av Bjørn Pedersen og Inger Qvam. Gruppens mandat var

          å sørge for at den ”nærmeste” tar et besøk

          å gå ut med aktiv forespørsel

          å sørge for at blomster blir sendt når et medlem trenger en oppmuntring.

En forutsetning for at dette skulle lykkes var, at det ble meldt til gruppen hvis noen

hadde behov for tilsyn/hjelp. Gruppen skulle være et bindeledd mellom det enkelte  

– medlem og

– støtteapparat

–  opplysning om eksterne tilbud.

Etter at Bjørn Pedersen gikk bort, er ikke dette arbeidet videreført.

20. Reiser – Reisekomite

Pensjonistene er et reiseglad folkeferd.

Foreningen har i mange år hatt Reisekomite, som har hatt ansvaret for opplegg til turer. Det har vært god oppslutning om turene, som alle har vært vellykket, bortsett fra høstturen i 1973 som endte tragisk. Oppholdet var på Dalholen i Folldal. Hotellet brente ned,  to av foreningens medlemmer omkom i brannen. Dette satte uvilkårlig en demper på foreningens arbeid.

Ingrid Jentoft og Gerd Parelius har vært med i reisekomiteen i flere år, og Ingrid Jentoft har full oversikt over  reisemål i de respektive år fra 1971 til 2008.

På Årsmøtet 28. mars 2007 fremmet Styret forslag om å legge ned Reisekomiteen.

Forslaget ble vedtatt. Arbeid med å arrangere reiser ble lagt til et av medlemmene i Styret.

           

21. PFO. Pensjonistenes Fellesorganisasjon i Trondheim –Eldrerådet-Norsk Pensjonistforbund.       

Som et ledd i arbeidet med å ivareta pensjonistenes rettigheter og pensjonistforhold, er foreningen tilsluttet forskjellige organisasjoner. Foreningen ønsker å kunne påvirke eldreomsorg/eldrepolitikk gjennom PFO, som er representert i Eldrerådet i kommunen.

Kommunens eldreplan har vært i fokus, og foreningen har gjennom flere år vært

 representert i PFO – og i Eldrerådet i Trondheim. Ang. Norsk Pensjonistforbund, er det opp til hvert enkelt medlem å melde seg inn.

22. Utvikling.

Foreningen har i de siste årene utviklet seg til en effektiv og moderne forening.

Rutiner for styrets arbeid, planer for arbeidsmål, fremdriftsplan, oppgradering av

arbeidsrutiner for arrangementskomiteen, opplæringsplan for nyvalgte i Styret og statutter for utnevning av æresmedlemmer er utarbeidet.

I 2005 fikk vi laget et medlemsarkiv med automatisk utkjøring av konvolutter med fullt navn og adresse, giroer, forskjellige arrangement, automatisk registrering når medlemmer blir 67-år, medlemslister, e-postadresser, kontingent til foreningen m.m.

Arkivsystemet er fleksibelt, lett å betjene og kan utvides med nye tjenester om ønskelig. En fjerdedel av medlemmene er registrert med sin e-postadresse i egen gruppe. Disse mottar til en hver tid all post fra Styret via sin e-post. Dette er effektivt og reduserer portoutgiftene.    

23. Avslutning

Foreningens utspill vedrørende ”Framtida for Telepensjonistene” har vært diskutert.

Vi må bare innse at også vi er i en konkurransesituasjon.  Vi konkurrerer med svært 

mange tilbud i lokalmiljøet. Men vi kan påvirke på vår måte ved å arbeide mot et så

variert tilbud som mulig, slik at flest mulig av medlemmene kan finne noe av interesse. Rettesnora for foreningen er som nevnt Formålsparagrafen, som sier at foreningens formål er å verne og fremme medlemmenes

          sosiale

          økonomiske

          kulturelle interesser

–  og arbeide aktivt for å påvirke eldreomsorg/eldrepolitikk i praksis.

I forbindelse med synliggjøring, må også medlemmenes interesser ivaretas. Få fram den enkeltes kvaliteter, noe som kan bidra til å engasjere medlemmene på forskjellige områder.

 Det er ikke ett svar på hvordan vi skal forberede framtida vår. Det er så mange faktorer som spiller inn, men vi må forsøke, for til sammen blir det et fundament som skaper trygghet og fellesskap for medlemmene våre.

Trondheim, 12. mars 2009 

—————————————-                                         ———————-  

Ole J. Sandbekkhaug                                                      Inger Qvam

Leder                                                                                   Forfatter