Protokoll

Protokoll

Protokoll fra årsmøtet 2020

Telepensjonistene Arendal

Årsmøtet var planlagt til 23. februar, men måtte avholdes Virtuelt.

Protokoll fra Virtuelt årsmøte 2021

PÅ grunn av Corona-pandemien kunne en ikke samles til årsmøte på normalt vis, men alle papirene ble sendt til medlemmene, enten på mail eller pr post, medlemmene fikk informasjon om hvor de kunne rette spørsmål om sakene og ble bedt om å sende «avstemningen» til sekretæren innen 25. februar. 26 stemmer avgitt.

Sak 1. Åpning

Valg av to personer til å underskrive protokollen.

Styrets forslag var: Jorunn Larsen og Olav Bie.

Ingen andre forslag fremmet og de er godkjent.

Sak 2. Årsberetning

På årsberetningen for 2020 står det at Villy Berli var gjenvalgt for

2 år, skulle stå «ikke på valg, 1 år igjen» og det bemerkes også at det på valgkomiteens ikke står hva vedkommende velges til, det rettes opp.

Med denne bemerkningen ble Årsberetningen godkjent.

Sak 3. Regnskap.

Ingen merknader til regnskapet og revisorrapport, godkjent.

Sak 4. Saker fra styret og innkomne forslag.

Ingen endring av vedtektene

Kontingenten uendret Kr. 200, det betales ikke styrehonorarer.

Ingen innkomne forslag.

Sak 5. Valg.

Viser til merknad i innledning, da blir valgene slik:

Leder Finn Egil Halvorsen Ikke på valg, 1 år igjen

Nestleder Bernt Egil Taraldsen Gjenvalgt for 2 år

Sekretær Magnar Svenningsen Ikke på valg, 1 år igjen

Kasserer Villy Berli Gjenvalgt for 2 år

Styremedlem Oddbjørg Olsen Gjenvalgt for 2 år

Styremedlem Borghild Kleiven Ikke på valg, 1 år igjen

Styremedlem Bjørg Lunden Ikke på valg, 1 år igjen

Varamedlem Ingebjørg Johnsson Gjenvalgt for 1 år

Varamedlem Grete Larsen Gjenvalgt for 1 år.

Revisor Tor Emil Pettersen Gjenvalgt for 1 år.

Valgkomite: Olav Bie Gjenvalgt for 1 år

Grete Larsen Gjenvalgt for 1 år

Bjørg Lunden Gjenvalgt for 1 år

Sak 6. Digitalt landsmøte 14. april 2021

Styret har foreslått at styreleder velges som delegat og nestleder som vara.

Ingen merknad til dette som ansees som valgt.

______________________

Magnar Svenningsen sekr.