Protokoll Årsmøte 2016

Protokoll fra årsmøte 25 januar 2016

Årsmøte 25. januar 2016

 

Sak 1. Åpning:

Leder Berit Kopren åpnet møtet og ønsket 37 medlemmer velkommen.

 

Sak 2. Innkalling og sakliste.          

Innkalling til årsmøtet var sendt medlemmene på SMS 2. januar 2016

Ingen merknad til møteinnkallingen og sakliste.

 

Sak 3. Årsberetning 2015

Godkjent uten merknader

.

Sak 4. Regnskap for 2015

Resultatregnskap, Status beholdninger og Revisor erklæring:

Godkjent uten merknader.

 

Sak 5. Kontigent

Ingen endring. Årskontingent for 2016 er kr. 200,00

 

Sak 6. Budsjett for 2016

Godkjent uten merknager

 

Sak 7. Vedtekter

Styret la frem utkast til vedtekter for Telepensjonistenes Forening Stavanger bygget på mal vedtatt på Landsmøtet 2015. Vedtektene ble godtatt med noen få endringer/tilføyinger. De vedtatte vedtektene blir lagt ut på våre hjemmesider.

 

Sak 8. Valg.  

Valgkomiteens innstilling ble gjennomgått av Gerd-Lise Knudsen

Styrets sammensetting etter valget (navn i kursiv+fet, valgt på årsmøtet)

Leder                    Berit Kopren                                    2015 – 2016

Nestleder/sekretær Jonas Aasland                            2015 – 2016

Kasserer               Ingebjørg Bore                      2016 – 2017  

Styremedlem        Øyvind Nilsen                      2016 – 2017

Styremedlem        Rita Meihack                        2016 – 2017

Varamedlem         John Gran Abrahamsen       2016

Revisor                   Ingfrid Husebø                         2016  

Revisor                   Inger Brit Jonassen               2016

Vara revisor         Dagfrid Søyland                     2016

Valgkomite            Gerd-Lise Knudsen               2016

Valgkomite            Magne Falch                           2016

Vara valgkomite  Egil Reimers                          2016

John Gran Abrahamsen vår kontaktperson  mot Eldrerådet i Stavanger og

redaktør for foreningens hjemmeside.

 

Sak 9. Innkomne saker

Det var ingen innkomne forslag

 

Berit Kopren

leder  / referent