Protokoll Årsmøtet 2011

Protokoll 2011

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I GLÅMDALEN TELEPENSJONISTFORENING 2011

Årsmøtet ble avholdt torsdag 24. februar 2011 i møterommet hos Telenor i Ildervn. 9.

23 medlemmer møtte opp.

1. Åpning

Jan H. Andreassen åpnet årsmøtet og ønsket alle hjertelig velkommen til møtet.

2.  Konstituering

Valg møteleder og sekretær.

Følgende ble valgt:

Møteleder: Jan H. Andreassen

Sekretær: Aina Holen

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

Det ble også holdt et minutts stillhet for medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte.

4.  Årsberetning.

Jan H. Andreassen leste opp årsberetningen.

Årsberetningen ble enstemmig godkjent og vedlegges dette referatet.

Ellen Bentengen kom med merknad i tilknytting til årsberetningen. Hun synes det kommer for lite informasjon om løpende aktiviteter/saker lokalt og sentralt. Hun mener mer informasjon vil aktivisere flere av medlemmene.

5.  Regnskap

Jan H. Andreassen og Jeanne Bjarkøy gikk igjennom regnskapet. Og budsjett for 2011. Regnskapet er godkjent av revisor. Det var ingen kommentarer til regnskap og budsjett, og begge deler ble godkjent. Regnskap og budsjett vedlegges dette referatet.

6.  Innkomne forslag

Det var ikke kommet inn saker til behandling på årsmøtet.

7.  Orientering om aktuelle saker

Jan H. Andreassen refererte fra Landsstyret;

Det er satt ned arbeidsutvalg for ”Helse og omsorg” med Annie Milward som leder. Arbeidsutvalget skal bl. a komme med innspill ifm. offentlige høringer på området gjennom å innhente uttalelser fra de lokale lagene.

De lokale foreningene kan søke sentralt om økonomisk støtte til forskjellige prosjekter. Det oppfordres til å komme med forslag i denne sammenheng.

Det arbeides også sentralt med lønnsutviklingen, og for at dette skal være på samme nivå som samfunnet forøvrig for å kunne ha en lik velstandsutvikling. Det arbeides også med å få økt særfradrag.

8.  Valg

Valgkomiteens leder Odd Juvet overlot til Jan H Andreassen å legge fram valgkomiteens innstilling.

Leder                          Jan H. Andreassen                 ikke på valg

Nestleder                     Aina Holen                              valgt for 2 år

Kasserer                      Gerd Paulsen                           valgt for 2 år

Sekretær                     Roald Grotle                            valgt for 2 år

Styremedlem                Leikvin Solbakken                   valgt for 1 år

Styremedlem                Elisabeth Bråthen                     valgt for 2 år

Varamedlem                Lola Salberg                            valgt for 1 år

Varamedlem                Jorun Jusnes                            valgt for 1 år

Arr. komité                  Mai Britt Moen                        valgt for 1 år

Arr. komité                  Else Hauger                             valgt for 1 år

Revisor                        Odd Sollien                             valgt for 1 år

Revisor                        Vigdis Solbakken                     valgt for 1 år

V. revisor                    Bjørg Nygård                          valgt for 1 år

Valgkomité                  Kari Aanerud                           valgt for 1 år

Valgkomité                  Gunn Antonsen                        valgt for 1 år

Valgkomité              Anne Lise Lillehagen                valgt for 1 år

 

Valget ble godkjent.

 

Det ble overlatt til nytt styre å eventuelt danne en turkomité

Etter årsmøtet var avsluttet ble det servert karbonadesmørbrød, rundstykker, kaker og kaffe.

 

Referent

Aina Holen

 

Godkjent: Jan H. Andreassen