Protokoll fra årsmøte 2017

Protokoll fra årsmøte 2017

Protokoll fra årsmøtet i Glåmdal Telepensjonistforening.

                                                                        2017

               Årsmøtet ble avholdt torsdag 26.januar 2017 i LHL sine lokaler på Rasta.

                                                      Det møtte 33 medlemmer.

 

  1. Åpning.

Aina Holen åpnet årsmøtet kl. 14.00 og ønsket alle velkommen til møtet.

 

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Det var ingen merknader til innkallingen og sakslisten.

 

  1. Konstituering.

Valg av møteleder, sekretær og to til å skrive under protokollen.

Disse ble valgt:

Møteleder                    : Aina Holen.

Sekretær                      : Asbjørg Elserud.

Underskrive protokoll : Jorunn Jusnes og Jeanne Bjarkøy.

Det ble holdt ett minutts stillhet til minne om Arnold Larsen og Rolf Hauger som har gått bort

siden forrige årsmøte.

 

  1. Styrets årsberetning.

Aina Holen leste årsberetningen.

I mai 2016 ble Telepensjonistenes Lederkonferanse avholdt og der kom det fram at enkelte lokalforeninger hadde store reduseringer i medlemsmassen.  Spørsmål fra Helge Enger var om vår forening har problemer med rekruttering. Medlemstallet hos oss har økt i 2016.

Årsberetningen ble enstemmig godkjent og vedlegges denne protokollen.

 

  1. Regnskap 2016.

Regnskapet  2016 ble enstemmig godkjent. Godkjent av revisorene.

 

  1. Budsjett 2017.

Budsjettet  2017 ble enstemmig godkjent.

Ny post i budsjettet er Bingo som er oppført med kr. 4000. Aina orienterte om hva det vil si og være tilknyttet en bingoavtale. Noen lurte på om vi måtte stille opp med hjelpere, det skal vi ikke.

Forslag fra Brit Bøhnsdalen om å øke styrehonoraret fra kr. 2000 til kr. 4000 ble godkjent av årsmøtet. Det er opp til styret å fordele honoraret.

 

  1. Behandle innkomne forslag og saker.

Det var ingen innkomne forslag eller saker til årsmøtet.

 

  1. Valg.

Valgkomiteens forslag  ble presentert av Berit Mykkestue.

Leder                       : Aina Holen                  ikke på valg

Nestleder                 : Kari Aanerud               gjenvalgt for 2 år

Kasserer                  : Gerd Paulsen                gjenvalgt for 2 år

Sekretær                  : Asbjørg Elserud           gjenvalgt for 2 år

Styremedlem           : Leikvin Solbakken       ikke på valg

Styremedlem           : Berit Lybæk                 valgt for 2 år  (ny)

Varamedlem            : Roald Grotle                gjenvalgt for 1 år

Varamedlem            : Bjørg Nygård               gjenvalgt for 1 år

Arr.komite               : May-Brith Moen          gjenvalgt for 1 år

Arr.komite               : Else Hauger                 gjenvalgt for 1 år

Revisor                    : Målfrid Henaug            gjenvalgt for 1 år

Revisor                    : Wigdis Solbaken          gjenvalgt for 1 år

Vara revisor             : Grethe Knutsen            valgt for 1 år  (ny)

Valgkomite              : Berit Mykkestue          gjenvalgt for 1 år

Valgkomite              : Anne Lise Lillehagen  gjenvalgt for 1 år

Vara valgkomite      : Sverre Moen                gjenvalgt for 1 år

Valget ble godkjent.

Som web-ansvarlig møter Rolf Lilleskjæret på styremøter, han har ikke stemmerett, men har tale/forslagsrett.

Møtet ble hevet kl. 18.30

Etter årsmøtet ble det servert lapskaus med tilbehør, deretter kaffe og marsipankake.

Til sist utlodding med mange gevinster.

Referent:    Asbjørg Elserud

Godkjent:   Aina Holen

 

Underskrifter:

 

______________________                                            _________________________

Jorunn Jusnes                                                                             Jeanne Bjarkøy