Protokoll

Protokoll fra årsmøtet 2019

Telepensjonistene  Arendal

 

Årsmøte 28. januar 2020.

 

Referat:

 

Til årsmøtet møtte 13 medlemmer.

 

  1. Åpning.

Leder Finn Egil Halvorsen ønsket medlemmene velkommen til årsmøtet.

Innkallingen ble godkjent uten noen innvendinger.

Styreleder ble valg til dirigent og sekretæren ble valgt til  referent.

 

Olav Bie og Magnar Svenningsen ble valgt til å underskrive protokollen.

 

  1. Årsmelding.

Årsmeldingen ble lest av sekretæren.

Den ble godkjent og underskrevet av alle styremedlemmene.

 

  1. Regnskap

Kasserer Villy Berli gikk gjennom regnskap og beholdninger.

Regnskapet ble enstemmig godkjent.

 

  1. Saker fra styret og innkomne forslag.

Villy Berli gikk igjennom halvårsplanen, som ble godkjent.

 

Det var ingen innkomne forslag.

 

Forslag om endring av vedtektenes §6. Det skal nå velges 2 vararepresentanter til styret. Enstemmig vedtatt.

 

  1. Valg.

Leder i valgkomiteen, Magnar Svenningsen, la fram følgende forslag til nytt styre:

Leder              Finn Egil Halvorsen                            Gjenvelges for 2 år.

N.leder            Bernt Egil Taraldsen                          Ikke på valg. 1 år igjen.

Sekretær         Magnar Svenningsen                         Velges for 2 år.

Kasserer          Villy Berli                                           Ikke på valg. 1 år igjen.

Styremedlem  Oddbjørg Olsen                                 Ikke på valg. 1 år igjen

Styremedlem  Borghild Kleiven                                Gjenvelges for 2 år

Styremedlem Bjørg Lunden                                      Velges for 2 år

Varamedl.       Ingebjørg Johnsson                            Gjenvelges for 1 år

Varamedl.       Grete Larsen                                      Velges for 1 år

 

Revisor           Tor Emil Pettersen                                       Gjenvalgt for 1 år

 

Valgkomite:    Grete Larsen                                                  Velges for 1 år

Olav Bie                                                         Velges for 1 år

Bjørg Lunden                                               Gjenvelges for 1 år

 

Kandidatene ble enstemmig valgt.

 

Leder Finn Egil Halvorsen takket avtroppende sekretær Ivar Nygård for innsatsen og overrakte en nydelig orkide.

 

  1. Årsmøtet avsluttes.

Kaffepause og loddsalg.

 

Orientering om turer v. Villy.