Protokoll fra Årsmøte 2016

Protokoll fra Årsmøte 2016

TON-Protokoll årsmøte for 2015

Protokoll fra årsmøte i Telepensjonistene Tønsberg

Tid: 9. februar 2016 kl 17:30

Sted: Midtløkken Bo- og Servicesenter, Tønsberg

Agenda:

 1. Åpning
  * Valg av dirigent
  * Valg av referent
  * Valg av tellekomite
 2. Godkjenning av innkallingen
 3. Godkjenning av saksliste
 4. Årsberetning
 5. Regnskap
 6. Vedtekter
 7. Innkomne saker
 8. Valg

 

 1. Åpning
  – Leder Inger Heldal Anderson ønsket velkommen til 31 medlemmer, og åpnet med ett minutt stillhet for medlemmer som er gått bort det siste året.
  * Valg av dirigent: Leder Inger Heldal Andersson
  * Valg av referent:     Sekretær Wenche Aannestad
  * Valg av tellekomite: Turid Skjelbred og Agnet Løvig
 2. Godkjenning av innkallingen
  – Godkjent
 3. Godkjenning av saksliste
  – Godkjent
 4. Årsberetning
  – Sekretær Wenche Aannestad leste årsberetningen. Denne ble godkjent med en merknad på kursleder PC kurs. Arvid Hvitsten kommer fra Tunsberg Historielag. Dette rettes opp i Årsberetningen.
 5. Regnskap
  – Kasserer Jan-Erik Eilertsen la frem regnskapet som var godkjent av revisorer.
  Regnskapet viser en beholdning pr 31.12.2015 på kr. 12 726,96 med et underskudd på kr 14 217,49. Regnskapet ble godkjent uten merknader.
 6. Vedtekter
  – Telepensjonistenes Landsforbund har sendt ut mal for lokale vedtekter som skal godkjennes på årsmøte.
  Vedtektene er tilpasset Telepensjonistene Tønsberg og ble godkjent.
  – vedtektenes §7 andre setning:
  «I tillegg bør lokalredaktør for foreningens hjemmeside ha møte- og talerett. Redaktør har ikke stemmerett»
  Vedtak: Willy Eide blir innkalt til kommende styremøter.
 7. Innkomne saker
  – Styret la frem følgende forslag:
  « Styret foreslår å endre tidspunkt for fremtidige medlemsmøter til kl 17:30.
  Begrunnelse: Styret har erfart at det møter færre medlemmer på møtene etter vi startet med møter på dagtid.»
  Vedtak: Forslaget ble vedtatt med 25 mot 6 stemmer.
 8. Valg
  – Valgkomiteen har bestått av Kari Axelsen Diederich og Synnøve Nordstrøm.
  Åse Medalen Carlsen leste opp valgkomiteens forslag:
  Leder: Inger Heldal Andersson         2 år
  Sekretær:        Wenche Aannestad                2 år
  Styremedlem: Finn Arne Isaksen                  2 år
  Varamedlem: Else Kristiansen                      2 år
  Arrangementskomite:
  Anita Wear Svendsen            2 år
  Mary Kristensen                     2 år

  • Revisor: Kari Grønnslett 1 år
   Agnet Løvig                           1 år
  • Valgkomite: Ingen forslag. Det var heller ikke mulig å få noen som var villig til å tiltre vervet. Styret tar dermed ansvar for valgkomite for 2017.Samtlige ble valgt ved akklamasjon.

Styremedlemmer som sluttet eller tok gjenvalg, revisorer og valgkomite ble takket for innsatsen og overrakt en gave.

 

Nytt styret blir som følger:

Leder:                         Inger Heldal Andersson

Nestleder:       Karin Fjeld

Sekretær:        Wenche Aannestad

Kasserer:         Jan-Erik Eilertsen

Styremedlem: Finn Arne Isaksen
Jorunn Fosseng
Torunn Myhre

Varamedlem:  Else Kristiansen
Arrangementskomite:            Anny Dahlen
Anita Wear Svendsen
Mary Kristensen

 

Årsmøte ble avsluttet med at leder leste opp takkekort fra jubilanter i Telepensjonistene Tønsberg.

Leder ønsket velkommen til Øyvind Thorsen som kåserte i sin vante stil, noe som fikk ansiktsmuskulaturen til å sprekke opp i latter. Thorsen visste hvem han snakket il, og tok utgangspunkt fra sin oppvekst i Tønsberg. En sann fornøyelse å høre på.

Så var det tid for mat og loddsalg. I det hele en veldig hyggelig kveld.

 

 

Tønsberg 10. februar 2016

 

For styret

———————————————–
Wenche Aannestad (sekr)