Referat fra årsmøte i Molde Telepensjonistforening tirsdag 1. februar 2022

Referat fra årsmøte i Molde Telepensjonistforening tirsdag 1. februar 2022

Vi hadde årsmøte på Krona på Romsdalsmuséet tirsdag 1. februar 2022 fra kl. 17-19.

Protokoll fra årsmøtet i Molde telepensjonistforening – 01. februar 2022

Konstituering
Knut Fuglseth åpnet årsmøtet.

Det var ingen merknader til innkallingen. Knut Fuglseth ble valgt til møteleder og sekretær Magnhild Grydeland til referent.

Underskriving av protokoll fra årsmøtet
Malene Sylte og Knut Silseth ble valgt til å skrive under protokollen.

Årsmelding
Knut Fuglseth leste årsmeldingen. Det var ingen merknader til årsmeldingen.

Regnskap
Audbjørg Endresplass refererte det reviderte resultat og balanseregnskapet for 2021 og leste revisorberetningen. Regnskapet ble enstemmig godkjent.

Budsjett
Kassereren leste opp forslaget til budsjett 2022. Budsjettet vedtatt.

Honorar til sekretær
Honorar kr. 1 000, ble foreslått til sekretær. Honorar kr. 1 000,– ble vedtatt.
Øvrige honorarer er uendret.

Innkomne saker
Det var ingen innkomne saker.

Valg
Foreningen hadde ikke valgkomité i 2022. Styret la frem forslag og alle ble valgt ved aklamasjon.

Styret
Leder Knut Fuglseth 1 år 2022
Nestleder og dataansvarlig Liv Karin Lange 2 år 2022-2023
Kasserer Audbjørg Endresplass 1 år 2022
Sekretær Magnhild Grydeland 2 år 2022-2023
Styremedlem Alf Nogva 2 år 2022-2023
Vara Ildri Huseby 1 år 2022
Vara Per Otto Helseth 2 år 2022-2023
Revisor Inger Opstad Johansen 1 år 2022
Kaffekomité Marcel Charbellet 2 år 2022-2023
Malene Sylte 1 år 2022
Ingen stilte seg villig
Molde, 03. februar 2022
Magnhild Grydeland
referent

 

Her er noen bilder.
Fotograf: Liv Karin Lange

 

To nye medlemmer, Pål og Arnfinn, i samtale og diskusjon med Berit.
Ikke så mange som betaler med kontanter etter at Audbjørg ordnet med eget Vippsnummer vi kan bruke når vi kjøper lodd.
Trivelige karer.
«Luftfoto» av noen av de som kom på årsmøtet.