Referat fra årsmøte/medlemsmøte 29. 01. 2020

Referat fra medlemsmøte/årsmøte onsdag 29. januar 2020 Lande Bo- og servicesenter Sarpsborg

Sted: Lande- Bo og sevicesenter, Sarpborg.

Tilstede: 42 medlemmer .

Åpning:

Leder Leif Jørgensen åpnet møte med å ønske alle velkommen samt gode ønsker for det
nye året.Møtet ble i tradisjonen tro åpnet med sangen « Dagen er din ». Leder påpekte at det var hyggelig med så mange frammøte og ønsket spesielt Helge Sandvik og Tore Karlsen velkommen.

Skriv.

Det ble lest opp takkekort fra:
⦁ Marit Rønning 95 år.
⦁ Ingrid Tjelsbo 85 år
⦁ Karin Bergerøy 80 år
⦁ Bjørg Garsegg 75 år
⦁ Ruth Solbaakken 70 år

Div.

Lederkonferanse avholdes på Gardermoen 21 – 22 april, Mai Britt møter.
Til behandling bl.a.
⦁ Leve hele livet. (Stortingsmelding).
⦁ Handlingsprogram.

Det vil også sentalt bli holdt en innføring for:
⦁ Web. ansvarlig
⦁ Retningslinjer for kasserer.

Årsmøte.

Årsmøte ble innledet med sangen « Blant alle lande» 1 vers.
Innkalling til møte var sendt ut/utdelt i god tid ihht statuttene.
Det var ingen merknader til innkallingen.

Følgende valg ble foretatt:
⦁ Møteleder; Mai-Britt Løken
⦁ Referent; Erik Raymond Pettersen
⦁ Tellekomite; Roger Skjeklesæther, Bjørn Tjelsbo og Edgard Andreassen
⦁ Undertegning av protokoll: MaiLis Stenerød og Rigmor Nilsen

4 medlemmer var gått bort i perioden årsmøte 2019 – 2020, dette ble markert med 1 min. stillhet.

Årsberetning.

Beretningen ble gjennomgått av møteleder.. En detaljert og god beretning som ble godkjent uten merknader.

Regnskap.

Revidert regnskap ble delt ut og gjennomgått av kasserer.
Budsjett for 2020 ble også gjennomgått. Det blir budsjettert med 41` i underskudd.
Årsak, det budsjetters bl.a. med mer til sponsing av turer for medlemmer, høyere utgifter til foredragsholdere/underholdning på medlemsmøter, mindre støtte fra sentralt hold.
Regnskapet og budsjett ble «applaudert» igjennom.

Innkommende forslag.

Forslag fra Leif J. Kontigenten økes med kr. 50,- til kr 250,- , gjeldene fra og med inneværede år. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Møteprogram 2020.

Programmet ble gjennomgått av møteleder. Møteplan har noen få hull som det jobbes med, men 2020 ser ut til å bli et begivenhetsrikt år med bl.a. på papiret « spennende « foredragsholdere og planer om «fine» turer. Styret jobber videre for kompletering av møteplan. Styre mottar eventuelle forslag med takk.

Valg.

Forslag ble gjennomgått av valgkomiteens leder, alle forslag ble klappet igjennom.
Styret er dermed fullt besatt, ser fint ut!! Bra jobba av valgkomiteen!
Det ser ut til at flere i styret og i andre verv ønsker å tre til siden til neste år. Medlemmene bes å tenke nøye på hva kan bidra med å melde ifra til valgkomtèen. Også bra med litt fornyelse.

⦁ Styre: Ledder: Leif Jørgensen ikke på valg
Nestleder Øystein Heie 2 år ny
Kasserer: Liv Kari Pettersen Gjenvalg 1.år
Sekretær: Mai Britt Løken Gjenvalg 1.år
Styremedlem: Solfrid Vogsted ikke på valg
Styremedlem: Arild Bodahl ikke på valg
Varamedlem: Kari Johansen gjenvalg
Varamedlem: Kåre Haug ny
Alle varamedlemmene er valgt for 1.år
Web-ansvarlig: Kari Marberg ny 1.år

⦁ Kjøkkenkomite: På omgang mellom byene. Liste er utarbeidet.
I første omgang: Sb. Feb,Moss/Halden Mars,
Fd. April. PS. Fd. og Moss/Hd byttet Mars og April

⦁ Valgkomite: Mai-Britt Løken( Leder ). Gjenvalg 1år
Erik Raymond Pettersen. Gjenvalg 1år
Kjell Næss Gjenvalg 1år

Kaffe.

Nå smakte det med mat, så det gikk unna på rundstykker og kake. Loddsaget gikk som vanlig
bra. Det ble solgt lodder for den nette sum av 2990,- Møteleder takket for
fremmøte og ønsket alle vel hjem. Møtet ble hevet ca. 13.15

Ref. ERP.