REFERAT FRA ÅRSMØTET 11. FEBRUAR 2016

REFERAT FRA ÅRSMØTET 11. FEBRUAR 2016

Årsmøtereferat 2016 for Telepensjonistene Hamar.

HAM-Årsmøtet 2016 (11) HAM-Årsmøtet 2016 (10) HAM-Årsmøtet 2016 (9) HAM-Årsmøtet 2016 (8) HAM-Årsmøtet 2016 (7) HAM-Årsmøtet 2016 (6) HAM-Årsmøtet 2016 (5) HAM-Årsmøtet 2016 (4) HAM-Årsmøtet 2016 (3) HAM-Årsmøtet 2016 (2) HAM-Årsmøtet 2016 (1)

ÅRSMØTE FOR 2015 Telepensjonistene Hamar.

I MESSA PÅ SÆLID TORSDAG 11. FEBRUAR 2016 KL. 1800.

Referat fra møtet.

 1. Åpning.
  Åpningen ble foretatt av lederen Vera W. Furulund som startet møte med å minnes de medlemmene som har gått bort i løpet av 2015. Valg av møteleder og sekretær. Til møteleder ble Kåre Garmager valgt og til referent Anne M. Brattrud Andersen. Kåre Garmager ønsket velkommen til årsmøtet og innkallingen ble enstemmig godkjent.
 2. Årsberetning.
  Årsberetningen som er sendt ut til alle medlemmene, ble lest av sekretær Gerd Astrid Stenberg. Torild Svelle ba om en kommentar til punktet om en av våre æresmedlemmer som har gått bort i året som gikk. Dette gjelder Anna Bakken som ble gjort til æresmedlem kort tid før hun fylte 103 år. Da ble hun intervjuet av bladet «Telepensjonisten» og hele intervjuet med henne ble lest opp i kirken i hennes begravelse. Årsberetningen ble deretter enstemmig godkjent.
 3.  Regnskap.
  Regnskapet ble delt ut på årsmøtet til medlemmene som var til stede. Kasserer Dagrun N. Jørdre redegjorde for inntekter og utgifter i regnskapet. I 2015 har vi hatt et underskudd på kr 3380.- Dette var budsjettert med på forhånd og årsaken er tilskudd til turer og arrangement for medlemmene. Regnskapet er revidert og funnet i orden og ble enstemmig godkjent på årsmøtet. Deretter ble budsjettet for 2016 gjennomgått. Det er også budsjettert med et lite underskudd for dette året. Deretter ble budsjettet for 2016 godkjent.
 4. Medlemsutvikling.
  Det har vært en positiv medlemsutvikling for foreningen i 2015 til tross for at mange medlemmer er falt bort i løpet av året. Pr d.d. har vi 80 betalende medlemmer og 1 æresmedlem.
 5. Innkomne forslag.
  Det er kommet inn 3 forslag inn til behandling på årsmøtet, to gjelder gaver og oppmerksomhet ved medlemmers bortgang, Et forsalg fra Jon Kroken og et fra Styret i foreningen og et forslag fra Styret som gjelder årskontingenten. Det ble stemt over forslag 1 og 2 som gjelder gaver og oppmerksomhet ved medlemmers bortgang. Forslag 1 fikk, 10 stemmer og forslag 2, 14 stemmer. Forslag 2 ble vedtatt og lyder som følger: «Styret foreslår at oppmerksomhet ved dødsfall blir gitt til de som er medlemmer i foreningen ved bortgang. Det gis blomster eller pengegave etter ønske fra de etterlatte». Forslag 3 vedrørende årskontingentene for medlemmer i 2016 ble enstemmig vedtatt at fortsatt skal være kr 250,-
 6. Valg.
  Valg av nye medlemmer til styret og gjenvalg på sittende medlemmer. Forslag fra valgkomiteen ble lest opp av valgkomiteens nestleder Marit Kristiansen.
  Se vedlegg.
  Alle valg til nytt styre, arrangements komite, kontakt for Telemuseet, valgkomite for neste år og revisorer ble valgt med akklamasjon på årsmøtet
 7. Valgkomiteen har ikke klart å få tak i noen til ledervervet i foreningen. Årsmøtet ber derfor styret om å ta et felles lederansvar for det kommende året. Styret bestemmer på første styremøte i 2016 hvordan dette skal fungere i mangel av lederkandidat Styrehonorar for 2015. Valgkomiteen la fram forslag til styrehonorarer for 2015. Kr 3000,- for leder, kr 1500 for nestleder, kr 1500 for sekretær, kr 1500 for kasserer og kr 3000,- som disponeres av styret og kan deles på styremedlemmer eller komitemedlemmer som har hatt store utlegg i forbindelse med foreningsarbeidet eller som har gjort en spesiell stor innsats og brukt mye tid på arbeid i foreningen siste år. Forslaget var det samme som for 2014 og ble enstemmig godkjent på årsmøtet.
 8. Avslutning av årsmøtet.
  1. Det ble overrakt blomster til avtroppende medlemmer i styret og til den som har vervet flest medlemmer i 2015. Leder takket for frammøte og møtet ble hevet kl. 1930.

 

 

Referent                                                                                                                                          Leder

Anne M. Brattrud Andersen                                                                                                    Vera W. Furulund

—————————————-                                                                                                          —————————–

HAM-Tillitsvalgte for styre og komiteer i perioden 2016-2017