REFERAT FRA ÅRSMØTET 2. FEBRUAR 2017

REFERAT FRA ÅRSMØTET 2. FEBRUAR 2017

Årsmøtereferat for Telepensjonistene Hamar for 2016 i Messa på Sælid 2. Feb. 2017.

  1. Åpning.

Nestleder Arild Gundersen ønsket velkommen. Vi startet med å minnes ett medlem

Ida Johnsen som gikk bort siste året.

Valg av Møteleder og sekretær.

Kåre Garmager ble valgt til møteleder. Gerd Astrid Stenberg til sekretær.

  1. Årsberetning.

Årsberetningen som er sendt ut til alle medlemmer, ble lest opp av Gerd Astrid Stenberg.

Ingen kommentarer, enstemmig godkjent.

  1. Regnskap.

Regnskapet ble delt ut til medlemmene som var tilstede, opplest av kasserer Dagrun

Nordbø Jørdre. Regnskapet er revidert og funnet i orden. Ingen kommentarer. Godkjent.

Budsjettet for 2017 ble også delt ut og gått gjennom. Godkjent.

  1. Medlemsutvikling.

Vi har mistet noen medlemmer, men fått inn 7 nye medlemmer. Det synes vi er veldig bra.

  1. Innkomne forslag.

Styret foreslår at kontingenten på Kr. 250,- forblir uendret. Godkjent.

  1. Valg.

Valgkomiteene forslag ble lest opp av Marit Kristiansen.

Leder:                                  Eivind Stensrud Edvardsen                      (Ny – 2 år)

Nestleder:                          Arnfinn Hongseth                                      (Ny – 1 år)

Sekretær:                           Magnhild Kalset                                       (Ny – 2  år)

Kasserer:                            Dagrun Nordbø Jørdre                              (Ikke på valg)

IT-kontakt/hjemmeside: Lisa Rustadbakken                                    (Ikke på valg)

Styremedlem:                   Vera Westlie Furulund                              (Ny – 2 år)

Første varamedlem:        Olav Flesvik                                            (Gjenvelges)

Klubbleder Tynset:           Grete Seim                                             (Gjenvelges)

Arrangementskomite:     Aud Bekkevold                                       (Gjenvelges)

Anne May Bratterud Andersen              (Ikke på valg)

Anne Lise Sæther                                       (Ikke på valg)

Varamedlem:                    Ingrid Karila                                                 (Ikke på valg)

Revisorer:                        Aud Bekkevold                                             (Ikke på valg)

Anne May Bratterud Andersen                 (Ny – 2 år)

Varamedlem                   Egil Jordhøy                                             (Ikke på valg)

Kontakt for Telemuseet:   Kåre Garmager                                 (Ikke på valg)

Varamedlem:                     Arild Gundersen                                (Ikke på valg)

Valgkomite:                         Kirsti Solbakken                                 (Gjenvalg)

Ruth Brimi Kvarstad                          (Gjenvalg)

Anne Lise Sæther                                   (Gjenvalg)

Varamedlem:                     Per Krokan                                           (Ny)

Valgkomiteens forslag ble enstemmig godkjent.

6.1 Styrehonorar for 2016.

Valgkomiteens forslag:

Kr. 3.000,-  for leder

Kr. 1.500,- for nestleder

Kr. 2.500,-  for sekretær (en økning på Kr. 1.000,-)

Kr. 1.500,- for kasserer

Kr. 1.500,- for IT-kontakt/hjemmeside (ny).

Siden ledervervet ikke ble dekket for 2016 og at nestleder har fungert, foreslår

Valgkomiteen at han mottar honoraret for leder.
Forslaget godkjent.

I året som har gått har Telemuseet blitt flyttet fra Vang til Ådalsbruk Motormuseum i

Løten. Dette arbeidet har blitt utført av 5 personer som har brukt mye tid og krefter for

til slutt å få et flott resultat vi alle kan være stolte av.

Valgkomiteen foreslår derfor at disse personene fortjener en påskjønnelse på

Kr. 500,- pr. person.
Godkjent med applaus fra medlemmene.

  1. Avslutning av årsmøtet.

Det ble overrakt blomster til de som gikk ut av styret og til den som, utenom styret, hadde  flest frammøter på medlemsmøter og arrangerte turer.

Lisa viste oss film fra åpningen av Telemuseet på Ådalsbruk, den lokale TV-Øst har filmet og lagt det ut på nettet.

Vi avsluttet møtet med utlodning av noen flasker god vin.

Servering av gode snitter, bløtkake og kaffe var også med på å lage dette til en hyggelig kveld.

 

Gerd Astrid Stenberg                                                        Arild Gundersen

Sekretær.                                                                          Nestleder.

 

HAM- Årsmøtet 2017 det stemmes HAM- Årsmøtet 2017 yeahhh HAM- Årsmøtet 2017 valgkomite Marit HAM- Årsmøtet 2017 regnskap Dagrun HAM- Årsmøtet 2017 nestleder og leder Arild HAM- Årsmøtet 2017 lotterigevinst HAM- Årsmøtet 2017 Arrangementskomiteen HAM- Årsmøtet 2017 Blomsteroverrekkelser HAM- Årsmøtet 2017 maten HAM- Årsmøtet 2017 lekre snitter HAM- årsmøtet 2017 marsipankake HAM- Årsmøtet 2017 samtaler HAM- Årsmøtet 2017 glad vinvinner HAM- Årsmøtet 2017 loddtrekning HAM- Årsmøtet 2017 glade loddselgere HAM- Årsmøtet 2017 Slik var det før i tiden HAM- Årsmøtet 2017 Arne forteller fra flyttingen av Telemuseet HAM- Årsmøtet 2017 Jon får blomster HAM- Årsmøtet 2017 Arne får blomster HAM- Årsmøtet 2017 Arild får blomster HAM- Årsmøtet 2017 Hans får blomster HAM- Årsmøtet 2017 Kåre får blomster HAM- Årsmøtet 2017 5er banden som har flyttet Telemuseet HAM- Årsmøtet 2017 Eivind nyvalgt leder