Referat fra medlemsmøtet på Krona mandag 4. april 2022

Referat fra medlemsmøtet på Krona mandag 4. april 2022

Møtested: Malis Kafe, Krona – Romsdalsmuséet fra kl. 17 -19. Frammøtte: 22 stk - Knut ønsket alle velkomne og spesielt til Synnøve Karlsen. Hun kom fra Statsforvaltaren i M & R, og skulle informere om Fremtidsfullmakt.

Magnhild leste opp referat fra forrige møte, og så ble ordet videre gitt til dagens foredragsholder.

Fremtidsfullmakt – hva er det?
Det er en fullmakt som gir en eller flere personer rett til å representere fullmaktsgiver, dersom vedkommende pga. sinnslidelse, demens eller alvorlig svekkelse ikke er i stand til å ivareta egne interesser.

Alle over 18 år kan opprette en fremtidsfullmakt.

Fullmakt kan gis til en eller flere navngitte personer, for eksempel ektefelle, samboer, søsken. Det kan være lurt å peke ut 2 fullmektiger.

Krav som stilles til en framtidsfullmakt er at den må være skriftlig, og det må framgå at den er framtidsrettet. Fullmakten må underskrives med vitner tilstede.  Ektefelle, samboer og barn kan ikke være vitner.

Fullmakten må ha dato, inneholde hvem det gis fullmakt til, og hva som skal ivaretas. Gjelder det eiendom, skal g/br.nr oppgis.

Ferdig utfylt fullmakt trer i kraft den dagen personen ikke er i stand til å ivareta seg selv. (Legeerklæring)

Skjema for framtidsfullmakt finnes på Statsforvaltaren sine hjemmesider.

Knut takket for fin informasjon, og overrakte blomster til Synnøve.
Finn Myrland takket for gavekort fra Telepensjonistene, til sin 75 årsdag.
Per Ludvig Harstad, som snart fyller 75, fikk også overrakt gavekort.

I dag ble det servert kanelsnurrer og kaffe.
Loddsalg ble det også, med masse gevinster. Det innbrakte kr 1940,74

Møtet ble avsluttet med allsang, med Liv Karin på gitar.

Neste møte blir på Krona MANDAG 2. mai  kl 17.00.

Referent : Magnhild Grydeland

Her er noen bilder.
Fotograf: Liv Karin Lange