Referat fra Årsmøtet 2016.

Referat fra Årsmøtet 2016.

 

​PROTOKOLL

​fra

Årsmøte i Telepensjonistenes forening Ålesund 04.02.2016. kl 13.00

Møtet ble holdt på Sanitetssenteret i Ålesund.
41 medlemmer med stemmerett var tilstede.

Siden siste årsmøte har to av våre medlemmer Jostein Rutledal og Elsa Mørkeset gått bort.
Det ble sagt minneord om de to, og årsmøtet hedret dem med 1 min. stillhet.

Referat fra medlemsmøtene 05.11.2015 og julemøtet 03.12. 2015 ble opplest
og godkjent uten merknader.

Deretter ble Årsmøtet satt.

Det var ingen merknader til innkallingen og dagsorden ble deretter godkjent.

​DAGSORDEN:

​ ​1 Åpning

​2 Årsberetning 2015

​3 Revidert regnskap 2015

​4 Fastsetting av medlemskontingent

​5 Vedtektsendring

​6 Innkomne forslag

​7 Valg

Sak1 Åpning

Leder Helge Haram åpnet og ledet Årsmøtet.
Protokollfører var Arnhild Løndal
Laila Wik Romestrand og Solveig Løwensprung ble valgt til å skrive under protokollen.

.

Sak 2 Årsberetning 2016

Styrets årsberetning for 2015 ble opplest av leder.
Under opplisting av nye medlemmer i 2015 var Magni Schrøder utelatt.

Vedtak:
Leder oppdaterer listen ,med denne merknaden ble årsberetningen vedtatt.

Sak 3 Revidert regnskap 2015

Kasserer Helge Schrøder fremla revidert regnskapet for 2015, og kommenterte de enkelte postene.
Det fremkom ingen merknader.

Vedtak:
Regnskapet for 2015 er enstemmig godkjent.
Regnskapet er vedlagt protokollen.

Sak 4 Fastsetting av medlemskontingent

Styret la frem forslag om at medlemskontingenten for 2016 skal være uendret fra 2015

Vedtak:
Årsmøtet støtter styrets forslag.
Medlemskontingenten for 2016 er kr. 150,-

Sak 5 Vedtektsendringer

Leder gikk gjennom foreningens vedtekter, og la frem styrets forslag til følgende endringer:

§ 6 Årsmøte 1. linje:
Teksten endres til : Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og holdes hvert år innen 15.februar.

§ 7 STYRET 1. avsnitt
Teksten endres til: Foreningen ledes av et styre på minimum 5 medlemmer. I tillegg bør lokalredaktør for foreningens hjemmeside ha møte-og talerett. Redaktør har ikke stemmerett.

Vedtak:
Styrets forslag til vedtektsendringer ble enstemmig vedtatt.

Sak 6 Innkomne forslag

Styret la fram forslag om at godgjøring til styret for 2015 skal være:
Godtgjørelse på kr. 1500,- til leder, kr. 1000,- til kasserer, kr. 1000,- til sekretær

Vedtak:
Årsmøtet støtter styrets forslag.

Ingen andre saker til behandling.

Sak 7 Valg

Årets valgkomite har hatt følgende sammensetning:

Solveig Løwensprung, Vigdis Haram, Helge Schrøder

Solveig Løwnsprung la frem valgkomiteens innstilling.
Deretter ble valget gjennomført v/leder.

Vedtak:
Etter valget har styret følgende sammensetning:

Styreleder : Helge Haram ​ikke på valg
Nestleder:​Inge Westad​ikke på valg
Kasserer:​Helge Scrøder​genvalg 2år
Sekretær:​Arnhild Løndal​genvalg 2 år
Styremedlem Erlend Nordli ​ikke på valg

Varamedlem: Aud Sørvaag gjenvalg 1 år.

Revisor: Laila Wik Romestrand (ny) valgt for 1|år
Vara:​ Hans Berg valgt for 1 år.

Turkomite: Solveig Løwensprung og Vigdis Haram valgt for 1 år.

Redaktør hjemmeside: Aud Sørvaag valgt for 1 år.
Vara: Erlend Nordli valgt for 1 år.

Arrangementskomite: Helge Schøder valgt for 1 år
​ Erlend Nordli valgt for 1 år
​ Solveig Kalvø valgt for 1år
​ Rigmor L Pedersen valgt for 1 år.

Samtlige kandidater ble enstemmig valgt ved aklamasjon.

Etter årsmøtet var det sosialt samvær med servering av kaffe , smørbrød og kaker.
Turkomiteen fikk gavekort på blomster som takk for sin innsats.
Solveig Finnstad fikk blomster som takk for sin innsats som revisor.
Solveig Løwensprung orienterte om framdrift i turkomiteens arbeid.

Forslaget til vårtur er flytur direkte fra Vigra til Gdansk, Riga eller København med 2 overnattinger i uke 21.
Turen er kun for medlemmer men dersom noen av helsemessige årsaker har behov for ledsager kan dette ordnes.
Turkomiteen ønsker en tilbakemelding om interesse for forslaget og vil komme med mer informasjon etter at de har fått et overblikk.

Loddsalget innbrakte kr.4.050 ,- brutto

Leder Helge Haram takket for godt frammøte og hevet møtet kl. 15.30.

Ålesund 04.02.2016

Helge Haram​                                         Arnhild Løndal
-styreleder-​                                            – referent-

Laila Wik Romestrand.                       ​Solveig Løwensprung