Referat fra styremøtet mandag 10. januar 2022

Referat fra styremøtet mandag 10. januar 2022

Vi hadde telefonmøte p.g.a. pandemien. Oppkoblet var Knut, Edna, Liv Karin, Audbjørg og Magnhild

Ang. nytt  møtelokale: Vi forhører oss om å få leie møtelokaler i underetasjen på Nobel når det blir ferdig.

Årsmøte: Vi tar sikte på å ha årsmøte på Krona tirsdag 1. februar 2022 kl. 17.00.

Vi behøver ett nytt medlem til styret, og en ny vara. Ildri fortsetter som vara.

Referent: Magnhild Grydeland.