SAKO-konferansen 2021

SAKO-konferansen ble arrangert på Gardermoen 19. oktober 2021

Landsstyret deltok også i år på SAKO-konferansen som ble arrangert av Pensjonistforbundet. Vi var også invitert til en helsekonferanse som ble arrangert dagen etter SAKO-konferansen. I tillegg til representanter for landsstyrets deltok Gunhild Skoglund, redaktør for Telepensjonisten.

(For mer informasjon om SAKO, klikk her.)

 

SAKO-KONFERANSEN

Klikk her for å se programmet for SAKO-konferansen.

Harald Olimb Normann (generalsekretær i Pensjonistforbundet) gikk gjennom hovedpunkter i regjeringen Solbergs statsbudsjett for 2022 og hovedpunkter i Hurdalsplattformen for Støreregjeringen.

Som kjent, fikk Pensjonistforbundet/SAKO gjennomslag i Stortinget for sine krav til trygdeoppgjøret.  Se mer her.  De oppdaterte anslagene for lønns- og prisveksten viser imidlertid at det ble benyttet for lav lønnsvekst i trygdeoppgjøret. Dette gjorde at reguleringen ble 0,4 prosentpoeng lavere enn den skulle vært. Solbergregjeringen korrigerer for dette i forslaget til statsbudsjett, men på grunn av måten denne korreksjonen blir gjennomført i statsbudsjettet, blir bare halvparten av etterslepet korrigert. Dette vil bli påpekt i et høringssvar om statsbudsjettet som blir levert innen 28. oktober.

I Hurdalsplattformen til Støreregjeringen er flere punkter som retter seg mot de eldre, bl.a.

 • Vurdere et strategisk forskningsprogram for aldersvennlig digitalisering
 • Ta initiativ til et eldreboligprogram
 • Regulere pensjonene basert på det reelle gjennomsnittet av pris- og lønnsvekst (dvs. videreføre reguleringen som ble besluttet for 2021).
 • Gi pensjonistenes organisasjoner forhandlingsrett på andre områder enn regulering av pensjonene, og dermed mulighet til å drøfte viktige spørsmål i eldrepolitikken
 • Utarbeide en egen opptrappingsplan for heltid og god bemanning i eldreomsorgen
 • Sørge for investeringstilskudd til kommuner for å sikre tilstrekkelig med sykehjemsplasser, trygghetsboliger  og heldøgns omsorgsplasser
 • Styrke lavterskeltjenester for demens
 • Øke støtten hjemmeboende eldre kan få til tilrettelegge for å kunne bli boende i egen bolig

Foredraget til professor Bjarne Jensen* om helseforetaksmodellen tok utgangspunkt i at han mener premisset for reformen og lov om helseforetak ble vedtatt for 20 år siden, var feil. Det ble hevdet at Norge lå på verdenstoppen i kostnader, men lavt i effektivitet, men Jensen mener utredningen fra OECD som ble brukt som basis ga et feil bilde. Bl.a. blir utgifter til sykehjem og hjemmesykepleie i Norge registrert som helseutgifter, mens de fleste andre land registrerer dette som sosialutgifter. Foretaksmodellen som ble innført er hentet fra et system hvor sykehusene drives som forretningsviksomhet med lønnsomhet som hovedmål. Resultatet er

 • svekket overordnet politisk styrig
 • stimulering av at økonomisk lønnsomhet for det enkelte foretaket blir vektlagt
 • stimulering til konkurranse mellom institusjonene
 • uheldig økonomistyring for fellesbetalt offentlig virksomhet

Han mener helseforetakene bør avvikles og erstattes av et system hvor representanter valgt av innbyggerne, som finansierer og mottar sykehustjenester og andre spesialisttjenester, ivaretar overordnet prioritering. Videre at styringsprinsippene, herunder økonomistyringen som er utviklet for god styring av offentlig virksomhet underlagt demokratisk kontroll, erstatter dagens styringsprinsipper hentet fra forretningsvirksomhet.

I sitt innlegg under overskriften «Et løft for SAKO-samarbeidet» poengterte forbundsleder Jan Davidsen viktigheten av at alle SAKO-organisasjonene kommuniserer som en samlet enhet vis-a-vis myndighetene. Han ønsket også å utvide grunnlaget for SAKO gjennom å tiltrekke seg flere organisasjoner, og økt engasjement på fylkes- og lokalnivå.

På slutten av dagen fikk hver av SAKO-organisasjonene ordet og fortalte om sitt arbeid og forventninger.

 

Helsekonferansen

Helsekonferansen på dag to hadde et tettpakket program. Du kan se programmet her,

Eldreombud Bente Lund Jacobsen presenterte seg og fortalte hvordan de jobbet. Spennende var det å høre om eldre i forbindelse med utskrivingsprosessen fra sykehus og dagene etter v/ Ingvild Lilleheie fra Helsefakultetet OsloMet.

Etter kaffepause snakket Bente Heggedal Gerner, samhandlingssjef v/A-hus om samhandling mellom fastleger og sykehus. Det kan være utfordrende. Deretter om helsefellesskap og hvorfor det er viktig for oss. Hun viste til Stortingsmelding 47, Samhandlingsreformen samt Nasjonal Helseplan om bedre helsetjeneste for utsatte grupper.

Hva er viktig for å få til en god samhandling i helsetjenesten v/ Mette Nord. Hun tok bl.a. for seg oppgavedeling mellom sykepleiere og helsefagarbeidere.

Geriatriske pasienter og fokus på hvem som skal ta seg av eldre pasienter med flere alvorlige sykdommer eller psykiske lidelser, samt psykiske helse- og rusproblemer hos eldre var interessante foredrag.

Deretter gjennomgikk Sven Haugtomt, nestleder i Helse- og sosialutvalget i Pensjonistforbundet, temaet om hvordan vi kan få en god og sammenhengende helsetjeneste for eldre pasienter med flere alvorlige sykdommer.

Så var det tid for oppsummering og avslutning.

Vi hadde to dager med mange spennende temaer og flotte foredragsholdere. Og sist, men ikke minst, det var veldig hyggelig å møtes igjen!

 

* Fremstillingen her er basert på Bjarne Jensens artikkel om helseforetaksreformen – mål og virkninger i tidsskriftet Samfunn Økonomi  nr 2/2021.