Spørsmål om pensjon

I artikkelen om pensjon fra Telenor pensjonskasse ble det av plasshensyn ikke mulig å inkludere spørsmålene vi sendte til leder av Telenor Norge, Petter-Børre Furberg, og daglig leder i Telenor pensjonskasse, Kjetil Korshavn. Vi legger derfor ut spørsmålene her til informasjon.

Spørsmål til Petter-Børre Furberg

De fleste av oss har regnet med at vi kan være trygge på at Telenor ivaretar pensjonen vår, og at vi får en rettferdig utbetaling også etter at vi har forlatt arbeidslivet og gått over i pensjonistenes rekker. Men spørsmålet er, kan vi være trygge på det?

Da Telenor etablerte en egen pensjonskasse i 1995 lovet de alle ansatte at pensjonene skulle reguleres i takt med grunnbeløpet i folketrygden, og fra samme tidspunkt. Pensjonistene skulle sikres minst samme regulering som de hadde hatt i Statens Pensjonskasse. Etter noen år gikk Telenor bort fra det.

De bestemte administrativt at pensjonene i stedet skulle reguleres i forhold til konsumprisindeksen, KPI.  Så besluttet styret for TPK at pensjonene inntil videre skulle reguleres med 75 % av KPI.

1. Mye av dette skjedde lenge før du ble leder for Telenor Norge, likevel vi vil gjerne høre hva du mener om denne utviklingen, og om vi pensjonistene kan stole på at Telenor gir oss en rettferdig pensjon fremover?

I 2021 har Telenor Pensjonskasse regulert pensjonene med 0,96 % mens folketrygden ble regulert med 3,83 %. Dette resulterer i at Telenors pensjonister får en reduksjon i kjøpekraften fremover, sammenlignet med andre pensjonister.

2. Når TPK av forskjellige grunner velger ikke å regulere pensjonene som forventet, har Telenor gitt et tilskudd til regulering. Er Telenor Norge involvert i beslutningen om tilskudd og regulering av pensjonene?

I Telenor vil både konsernet og Telenor Norge ha et ansvar for å ivareta pensjonistene. Omdømmemessig kan det bli et problem hvis Telenorpensjonistene opplever at deres pensjon blir mindre verd enn de offentlige pensjonene, og at de mister kjøpekraft.

3. I hvilken grad er du bekymret for at denne misnøyen blant Telenors pensjonister kan gi et omdømmeproblem for selskapet?

Spørsmål til Kjetil Korshavn

Da Telenor Pensjonskasse ble etablert var det en del skepsis blant de ansatte. Det ble imidlertid gitt løfter om at vi ikke skulle tape på dette i forhold til om man beholdt tilknytningen til Statens Pensjonskasse. Det vi har sett i de senere årene, er at disse løftene ikke har vært overholdt. Selv med årlige tilskudd fra Telenor har ytelsene fra Telenor Pensjonskasse sakket akterut i forhold til Folketrygden og konsumprisindeksen (KPI).

I flere år har overskuddet som er tildelt pensjonene vært lik eller tilnærmet lik null. TPK har sågar styrebesluttet at våre pensjoner skal tape seg i verdi år for år ved å vedta et tak på reguleringen på 75% av KPI.

Vi er selvsagt klar over myndighetens krav om oppkapitalisering for langt liv. Vi aksepterer også at pandemien har skapt problemer. Utviklingen vi har sett gjennom flere år gjør likevel at vi som pensjonister føler en uro for at TPK ikke er i stand til å ivareta sin primære oppgave, nemlig å sørge at pensjonsutbetalingene sikrer vår alderdom.

Basert på dette har vi følgende spørsmål:

  1. Hvilke tanker gjør du som ansvarlig leder for TPK deg om utviklingen i pensjonene i årene som kommer?
  2. I de senere årene har TPK vært avhengig av støtte fra Telenor for å gi en regulering av pensjonene. Har TPK etter din vurdering tilstrekkelig kapitalbase til å sikre at våre pensjoner ikke forvitrer over tid?
  3. Ved etableringen av TPK ble vi lovet at pensjonen fra TPK minst skulle holde tritt med de offentlige pensjonene. Det vi har sett, er at dette løftet blir mindre og mindre verdt, og at pensjonene fra TPK stadig sakker mer akterut. Hva skal til for at TPK skal kunne gi en pensjonsregulering på linje med de offentlige pensjonene, og i hvilken grad ser du dette som et realistisk mål?