Stor oppsluttning om årsmøtet 2019

Stor  oppsluttning om årsmøtet 2019

Årsmøtet i Telepensjonistene Tromsø ble avholdt 7. februar på Scandic Grand Hotel

Leder Yngve Johansen ønsket alle velkommen til årsmøte. I følge tradisjonen ble de av våre medlemmer som er gått bort i 2018 minnet med 1 min. stillhet, Jofred Grøttland, Anna Mentzen og Rolf Mathisen (Hf).

Yngve Johansen ble valgt til møteleder mens Oddbjørn Nilssen ble valgt til referent. Videre ble  Kjell-Arne Skogdal valgt til tellekorps mens Svein Høgset og Paul Hansen ble valgt til å underskrive protokollen.

Møteleder overtok og leste opp årsberetningen for 2018 som var noe endret i form og innhold fra tidligere basert på mal/veiledning utarbeidet av landsstyret i TPL for alle lokalforeningene. Årsberetningen ble godkjent uten merknader. Styret fikk skryt for arbeidet og mange flotte aktiviteter.

I henhold til våre vedtekter § 5 skal medlemskontingent behandles og fastsettes i årsmøtet. Styret har derfor utarbeidet et saksfremlegg som lederen gikk gjennom i årsmøtet. Styret fremmet følgende forslag til årsmøtevedtak:
Medlemskontingenten på kr. 200,- beholdes uendret for 2019 og 2020. Forslaget om fastsetting av medlemskontingenten ble enstemmig vedtatt.

Kasserer refererte regnskapet for 2018 og busdjett for 2019. Dette ble enstemmig godkjent.

Valgkomiteens leder Paul Hansen refererte valgkomiteens innstilling til de ulike tillitsvervene. Møteleder foretok så valgene punkt for punkt. Innstillingen ble enstemmig godkjent og du finner det nye styret her.

Yngve Johansen ble gjenvalgt som leder  

Astrid Isaksen (forran) ble gjenvalgt som kasserer

 

Årsmøtet ble avsluttet med at lederen takket Eivind Knutsen for innsatsen, han går ut av styret etter 5 år som styremedlem og nestleder. Samtidig ble Rannveig Walseth Nilsen ønsket velkommen inn i styret som varamedlem.