Styre møte tirsdag 01.11.2022

Førdehuset, Musikkrommet

Telepensjonistane i Sogn og Fjordane.

 

Referat frå styremøte/medlemsmøte  01.11.2022,  Utstillingssalen Førdehuset

Til stades:  Oliv, Kjell, Helge, Kristian
Bjørg på tfn

Sak 1: Referat frå siste styre/medlemsmøte
Julelunsjen i Sogndal blir torsdag 08.12.22 på restauranthuset Malin kl 1700.
I Førde vert julelunsjen onsdag 07.12.22 kl 1400
Bjørg inviterer i Sogndal område og Kjell via StyreWeb for dei andre.

 

Sak 2: Protokoll 09-2022 LSM 19.10.2022.
For 2022 ligg forbundet an til eit underskot på kr 200 000. Dette vil auke til ca 400 000 i 2023. Telenor har for 2023 redusert tilskotet til 650 000, ein reduksjon på kr 100 000 og landsmøtet same år vil medføre ein meirkostnad på ca kr 100 000. Dette vil medføre at tilskotet til lokalforeiningane vert redusert med kr 10.00.

 

Sak 3: Handlingsprogram 2023 -2025. Sjå Handlingsprogram 2023-2025 utkast til landsmøtet.pdf

Sak4: Revisjon av medlemstal
Dette en stikkprøve for kontroll av at tal på  betalande medlem er riktig. Kjell har utført kontrollen og alt ok.

 

Sak 5: Eldrerådet
Telepensjonistlaget har ingen medlem i eldrerådet for Sunnfjord kommune. Rådet består av 7 medlem, av disse 5 eldre representantar. Sunnfjord eldreråd 2019-2023: Medlemmer Varamedlemmer Organisasjon Terje Johan Helgheim (FRP) Stein Oltedal (KRF) Laila Oppedal (AP) Elin Skei Stuhaug (H) Asbjørn Fjose Joril Viken Sandnes Førde pensjonistlag Per Kjelstad Johannes H. Oppedal Gaular og Viksdalenpensjonistlag Kjellaug Grimsbø Inger Jangård Jølster pensjonistlag Orlaug Hove Bertel Meek Naustdal pensjonistlag Tor Holsen Jorunn E. Kirketeig Sunnfjord demensforenin
I Sogndal kommune er rådet leia av Knut Henning Grepstad.

Sak 6: Julelunsjen 2023 – sponsing
Julelunsjen vert sponsa av laget som vanleg. I år vert sponsinga kr 125 for alle medlem i laget. Dei som melder seg inn/verva blir sponsa med same beløp. Andre må betale full pris. Meir om dette seinare.
Erling/Elle deltek og kanskje det blir nokre uventa underhaldnings innslag  ?? Arild Fet blir med Elle i bilen.
Sak 7: Ymse
Kjell har avtalt møtedatoer med Førdehuset for 2023. Disse bli lagt inn på heimesidene våre og utdelt på årsmøtet.
Deltakarar på møte: 25

Kristian (ref)