Styremøte 06.09.2021

Telepensjonistane i Sogn og Fjordane

Styremøte 06.09.2021 heime hos Oliv og Helge
Tilstades: Oliv, Helge, Kjell og Kristian
Fravær: Bjørg

Sak: Oppstart medlemsmøter haust 2021

Styret var samla for å diskutere saker til medlemsmøte tysdag 07.09.21 Grunna korona har
det ikkje vore avholdt  medlemsmøte sidan 03.11.20.

Styret legg opp til føljande saker:

Landsmøte 2021
Grunna korona vart møtet avvikla som nettmøte. For oss deltok Oliv og Kristian (satt saman) og Kjell (som sat heime) Landsmøte handsama vanlige årsmøtesaker.

Val av nytt styre:
Leder Tore Haugland (ny)
Nestleiar: Einar Nymoen (attval)
Sekretær: Åse Aud Hansen  (attval)
Kasserar: Finn E. Elster   (attval)
Vara: Kari Ånerud, Eivind Thoresen, Tone Orkenhaug

Årsmøte Telepensjonistane Sogn og Fjordane
Møtet vart avvikla digitalt. Info til medlemmer sendt pr post og e-mail via styreweb.
Styre og valnemnd tok attval.

Andre saker til medlemsmøte;
Lønnsoppgjøret for pensjonistar 2020/21.  (Kristian
Økonomi status (Kjell)
Spørreundersøkelsen frå Sunnfjord kommune
Evt og vegen vidare  (stemning for julelunsj og forslag …..???)

Takk for god servering !

Kristian (ref)