Styremøte 07.03.2017

Styremøte 07.03.2017

Telepensjonistane Sogn og Fjordane

Referat frå styremøte 07.03.2017

Til stades: Oliv, Kjell, Helge, Kristian  og Signe på tfn.

Sak 1.  Referat førre møte.
Ingen merknader.

«  2.  Evaluering av årsmøtet
Årsmøtet 2017  vart halde i Førdehuset/Utstillingssalen. Gode tilbakemeldingar frå deltakarane og kjekt med  dei 3 som møtte frå           Sogndal.

«  3.  Skriv frå forbundet  – Landsmøtet  9 og 10 mai 2017.
Styret diskuterte protokoll frå landsstyremøtet av 13.02.2017. Lokalforeiningane  vil få aktuelle saker utsendt til høyring etter at            disse er handsama av landsstyret. Vi  tek sikte på eige møte for lokal handsaming.
Utsendingar til landsmøtet: Oliv, Kjell og Helge.    Namn på deltakarar og innkomne saker innan fristen 12 mars.

Første del av saker  til landsmøte er utsendt frå Arne Jensen –sjå «Innkalling til Landsmøte»  i Outlook av 15.02.17.

Andre saker – sjå under – vil bli sendt lokalforeiningane når dei er behandla av Landsmøtet i møte 6 mars 2017.

– Sak 7.1 Størrelse på nytt landsstyre – godkjent

– Sak 7.2 Forslag til kontingenter for perioden 2017 – 2019 – foreløpig behandlet

– Sak 7.3 Forslag til endringer av vedtektenes paragraf §5 – foreløpig behandlet

– Sak 7.4 Retningslinjer for æresmedlemskap – godkjent

– Sak 7.5 Diverse økonomiske saker  – foreløpig behandlet

– Sak 7.6 Endringer av frist for utsending av dokumenter – godkjent

 

«  4.  Oppgåver/gjeremål/reiser 1 ha 2017.
              Det er kome ønske om medlemsmøte i Lærdal på vårparten april/mai. Styret tek sikte på eit slikt møte  etter same opplegg     som  Sogndal i 2016. Meir om dette seinare.
På neste møtet vil Kristian vise bilete frå «arkivet»

        «  5.  Evt
Ingen saker.

God deltaking og 26 frammøtte – bra !

Kristian (ref)