Styremøte 08.01.2019

Førde Gjestehus og Camping

Telepensjonistane i Sogn og Fjordane.


Referat frå styremøte 08.01.2019 på Førde Gjestehus og Camping

Til stades:  Oliv, Helge, Kjell, Signe (på telefon) og Kristian

Oliv opna møtet med å ønske alle Godt Nyttår !

 

Sak 1. Referat fra forrige møte og tilbakemelding frå Julelunsjen i Sogndal og Førde.

Ingen merknader til referatet.
Gode deltaking og fine tilbakemeldingar på årets julelunsj !!. God mat og hyggelig
stemning – 28 deltakarar i Sogndal og 58 i Førde.

 

Sak 2. Skriv frå forbundet og årsmøtet 2018.
Kjell orienterte om krav frå forbundet til innsending av rekneskap
og andre rapportar utfylt på utsendte malar. Sjå under.

Myndighetene krever at årsberetning og regnskap er underskrevet av hele lokalforeningens styre.  Protokoll fra årsmøte skal normalt være underskrevet av minst to medlemmer utenom styret og valgt på årsmøtet. Alt dette skal være originaldokument underskrevet med håndskrift.

 

Det som skal oversendes som brev i posten innen 15. februar 2019 er dermed

 

  • Revidert og godkjent årsregnskap 2018 bestående av

o   Resultatregnskap (inkl. eventuelle noter til regnskapet)

o   Status beholdninger (inkl. eventuelle noter til status)

  • Revisorerklæring
  • Årsberetning for 2018
  • Protokoll fra årsmøte
  • Lokalforeningens vedtekter
  • Aktivitetsoversikt

 

Årsmøte 2018 for telepensjonistane i Sogn og Fjordane blir:
Tysdag 12 februar 2019 kl 1100 i Førdehuset/Utstillingssalen.

 Plan for utsending av materiell til årsmøtet – møte 15.01.19 kl 1100
hos Oliv/Helge.

– Invitasjon til årsmøtet 15.01.19 (underskrift Oliv og Kristian)
– Forslag til saker må være leiar i hende innan 22.01.18 ?
Årsmelding, rekneskap og budsjett blir ikkje sendt ut, men kopiert til møtet.

Forespørsel til forbundet om representant til årsmøtet – Nytt frå forbundet

 

Val 2019: Arne Gjerde kallar inn valnemnda. Frist 22.01.18 ?

Sak: 3. Møtelokale 2019.
Helge, Kjell og Kristian har undersøkt mulige lokale og fått tilbod på pris.
Etter drøfting på medlemsmøte vart konklusjonen at vi takker ja til tilbodet frå
Førdehuset med bruk av Utstillingsalen5 gonger og Sakralrommet 3 gonger.
Valet vart gjort ut frå lett tilgjenge og pris.
Møtene blir som tidlegare på tirsdagar – sjå under.
Kjell gir tilbakemelding om resultatet.

 

Møteplan 2019
08.01, 12.02 (årsmøte), 05.03, 02.04, 07,05, 04.06, – ferie – 03.09, 01.10, 05.11,

06.12 (julelunsj)


Deltakarar på medlemsmøte 20

Kristian (ref)