Styremøte 1 april

Protokoll

Tid: 01. april 2019.

Sted: Kreftforeningens lokaler, Prinsensgt.

Tilstede: Marie, Leif Roger, Kari, Brit, Fridtjof, Kjell Erik

Forfall: Jan

Marie ønsket velkommen til styremøte.

Sak 1. Protokoll fra styremøtet 4. mars.

Protokoll fra styremøtet 04.mars 2019:

Tema på medlemsmøte 22. mai er nå klart. Det er sendt ut informasjon om dette samt informasjon om aktivitetsdagen 10. mai til alle medlemmene.

Styret har antydet at vi ønsker midler til IT-opplæring, ikke søkt om midler fra Landsstyret.

Sak 2. Innkommet post.

Marie refererte takkekort fra jubilanter.

Tatt til etterretning.

Styret har mottatt henvendelse fra Kirkens Bymisjon om behov for frivillige til prosjekter som de har på gang. De ønsker å komme på et medlemsmøte å informere om dette. Vi prøver å få plass til et innlegg på medlemsmøte i april. Leif Roger/Marie vurder saken og gir beskjed til Bymisjonen.

Styret har mottatt forslag fra et medlem om å arrangere en kveld med vinsmaking for medlemmene. Styret synes forslaget er interessant og vil undersøker saken nærmere.

Sak 3. Økonomiske saker.

Krav om innbetaling av kontingent ble sendt ut til alle medlemmene 13. februar med frist for innbetaling 27. februar. Pr dags dato mangler vi innbetaling fra 37 medlemmer. Vi avventer med å sende ut purring.

Sak 4. Reiseliv.

Styret har mottatt tilbud fra Smartreiser om tur til Berlin fra 11.09 –15.09.2019.

Tilbudet er interessant og programmet er innholdsrikt. Turen koster kr 11700,-, noe dyrere enn vi er vant til. Brit undersøker nærmere med byrået rundt tidspunkt, pris m.m.

Styret har sendt inn søknad om tilskudd fra kommunen til turen til Blaafarveværket. Vi avventer svar fra kommunen.

Sak 5. Landsmøtet 2019.

Følgende er nå oppnevnt som representanter til Landsmøtet 2019: Kari Bugten, Jan Ross, Fridtjof Holthe, Mary-Ann Østgård.

Styret gjennomgikk sakene som skal opp på Landsmøtet, men vil ha en grundigere gjennomgang på styremøtet 29. april. Mary-Ann Østgård vil bli innkalt til denne saken.

Sak 6. Andre saker fra landsstyret.

Marie orienterte om saker fra Landsstyret, bl.a. brev fra Telenor angående Telenor Pensjonskasse, retningslinjer i forbindelse om søknad til Telenor om tildeling av midler m.m.

Tatt til etterretning.

Sak 7. It-opplæring.

Styret har undersøkt behovet/ønske om It-opplæring ved å henvende seg til alle medlemmene og bedt om tilbakemelding. Det er 16 medlemmer som har meld at de ønsker/har behov for opplæring.

Styret vurderer nå på hvilket nivå opplæringen skal ligge og hvem vi skal engasjere til å gjennomføre opplæringen.

Saken blir behandlet videre på neste styremøte.

Sak 8. Nytt fra PFO

Årsmøte i PFO er 2. april 2019 og Marie, Brit og Kari deltar på møtet.

Ellers ingen saker.

Sak 9. Nytt fra eldreråd.

Marie orienterte. Tatt til etterretning.

Sak 10. Eventuelt.

Ny prosjektor

Styret har fått en prosjektor i gave. Marie ivaretar den og den vil bli tatt i bruk ved behov.

Brønnøysundregisteret

Alle lokalforeningene er pliktig til å være registrert i frivillighetsregisteret for å få tildelt midler fra Lotteritilsynet. Marie har sørget for å få vår forening innmeldt.

Møtet hevet kl. 1300.

Trondheim, 01.04.2019.
Kari Bugten