Styremøte 1 oktober

Protokoll

Tid: 01. oktober 2018.

Sted: Kreftforeningens lokaler, Prinsensgt.

Tilstede: Marie, Leif Roger, Jan, Kari, Brit

Forfall: Harald, Fridtjof

Sak 1. Protokoll fra styremøtet 3. september og referat fra medlemsmøte 26. september 2018.

Protokoll fra styremøtet 03. september 2018:

Jan har bilder fra Åre-turen og Peer Gynt-turen som han sender over til Fridtjof som lager bildeserie med musikk.

Marie har bestilt lokaler for neste års medlemsmøter og styremøter.

Referat fra medlemsmøtet 26.september 2018.

Jan vil forsøke å legge inn bildeserien som ble vist på medlemsmøtet, på hjemmesiden vår.

Marie kontakter Ole Johnny og spør om han kan komme på vårt novembermøte å holde sitt kåseri.

Sak 2. Innkommet post.

Marie orienterte.

Fra Infosenteret for seniorer i Trondheim Kommunen har Marie mottatt oversikt over aktuelle tema de kan holde innlegg om.
Marie sender oversikten til resten av styret for vurdering: Hvilke tema kan være av interessant for våre medlemmer?

Takkekort fra jubilanter. Tatt til etterretning.

Styret har mottatt notat fra foreningens Trimgruppe.

Gruppen planlegger tur til Blåfargeverket i Juni. De spør om styret kan søke Seniorrådet om midler til å dekke noe av utgiftene til turen.
Styret stiller seg positiv til søknaden. Marie gir Trimgruppen tilbakemelding.

 Sak 3. Økonomi.

Jan la fram status regnskap og gjennomgikk resultat i forhold til budsjett.

Pr. dato ligger vi med underskudd i forhold til budsjett, noe vi har budsjettert med for dette året.

Styret diskuterte å gå over til Vips samt «App» i forbindelse med loddsalg/trekking. Leif Roger undersøker muligheten for å ta i bruk «App.»

Marie legger fram kostnadsoverslag for julelunsjen på neste møte. Hun undersøker/forhører seg om underholder på møtet.

Foreningens skriver er  utslitt. Kari går til innkjøp av ny skriver – maks pris kr 3000,-.

To medlemmer har ikke betalt kontingent for 2018.En av disse går ut. En har fått tilsendt giro med purring.

Sak 4. Reiseliv.

Evaluering av turen til Åre 20.-21. september.

Styret har fått positive tilbakemeldinger på turen, men noen har tatt opp at de har fått dårlige rom. Brit tar opp saken med Orklareiser.

Styret diskuterte flere aktuelle turer, men kom ikke fram til noen konkret tur.

Det er mange turer å velge i, og styret ble foreløpig enig om en overordnet plan for 2019: – en utenlandstur i april/mai – en innenlandstur i juni – en julebordstur i november/desember.

Sak 5. Høstaktiviteter.

Styret diskuterte høstens aktiviteter og kom fram til følgende:

Marie undersøker muligheten for billetter og får lagt av 30 billetter til en av TSO’s konserter.

Marie undersøker også muligheten for kunstvandring i SMN eller omvisning på Ringve.

Sak 6. Nytt fra landsstyret.

Marie orienterte.

Tatt til etterretning.

Sak 7. Nytt fra PFO.

Ikke noe spesielt nytt fra PFO.

Sak 8.. Nytt fra Eldrerådene.

Marie orienterte fra Trøndelag Eldreråds konferanse, hvor alle eldrerådene i fylket var invitert. Tatt til etterretning.

Hun orienterte også fra seminaret «Bruker og etat møtes – teknisk utvikling i offentlig sektor», på Stiklestad 25. september. Tatt til etterretning.

Sak 9. Eventuelt.

Ingen saker under

Møtet hevet kl. 1400.

Trondheim, 02.10.2018.
Kari Bugten