Styremøte 11 januar – protokoll

Tid: 11. januar 2016 kl. 1100

Sted: Kreftforeningens lokaler, Prinsensgt. 32

Tilstede: Marie, Gisela, Jan, Kari, Gerd, Ingrid, Fridtjof

Marie ledet møtet.

 Sak 1. Protokoll fra styremøte 4. januar 2016.

Til protokoll fra styremøte 04. januar:

Protokollen godkjent uten merknader.

 Sak 2. Årsmøte, siste gjennomgang + pakking.

Styret kvalitetssikret årsmøtepapirene og la dem i konvolutter klare til utsending i posten. Kari sørger for utsending i posten og for sending på mail til de med mailadresse.

Fridtjof ble oppnevnt som møteleder på årsmøtet og Kari som møtesekretær.

Jan sørger for oppmerksomhet til forbundsleder, som skal holde innlegg på medlemsmøtet etter årsmøtet.

Sak3. OU, videre

Styret diskuterte forslagene fra OU og ble enige om at følgende saker er viktig å følge opp videre:

  • Vervekampanje som er allerede på gang
  • Økonomien generelt og endring av fastbeløpet som overføres fra forbundet til lokalforeningene spesielt.
  • Sammensetningen av landsstyret

Marie viderefører det som kom fram under diskusjonen til landsstyret.

Sak 4. Eventuelt

Æresmedlemskap.

Marie foreslo en gjennomgang av foreliggende kriterier for æresmedlemskap i foreningen. Hun ba hver enkelt i styret se på kriteriene og komme med forslag til eventuelle endringer.

Møte hevet kl 1430

Trondheim 12. januar 2016

Kari
(sekretær)