Styremøte 11 juni

Protokoll

Tid: 11. juni 2018.

Sted: Nedre Flatås vei 170

Tilstede: Marie, Leif Roger, Jan, Kari, Brit, Fridtjof

Forfall: Harald

Sak 1. Protokoll fra styremøtet 7. mai og referat fra medlemsmøtet 23. mai.

Protokoll fra styremøtet 8. mai 2018:

Ingen merknader.

 Referat fra medlemsmøtet 23.mai 2018:

Ingen merknader.

Sak 2. Innkommet post.

Marie informerte.

Takkekort fra jubilanter.

Tatt til etterretning.

Sak 3. Økonomi.

Jan la fram status regnskap og gjennomgikk resultat i forhold til budsjett.

Styret sier seg godt fornøyd med økonomien.

Det er 2 medlemmer som ikke har betalt kontingent for 2018. Marie tar kontakt med dem.

Status medlemstall pr. dato: 259! Samme som pr 1.1.2018!

Sak 4. Reiseliv.

Peer Gynt:

Til turen til Gålå er det pr. dato 17 påmeldte.

 Høstens tur:

Styret ble enige om å gå for en tur til Åre, 20. september, med Orklareiser.

Styret jobber videre med programmet for turen og det blir sendt ut invitasjon til medlemmene i løpet av juni.

Turen til Normandie/Paris i juni – evaluering:

Dette var generelt en fin og innholdsrik tur og Marie vil skrive et referat fra turen å legge ut på vår hjemmeside.

Men det som la en stor demper på turen, var at da reisefølge kom fram til Paris, manglet det 29 kofferter. Reiseleder strevde med å få oversikt over situasjonen og det ble en stund ganske kaotisk. Alle måtte reise videre uten kofferter og de fleste fikk ikke sine kofferter før ved avreise. Det var flyselskapet som var ansvarlig for rotet met koffertene, men i tillegg var det en del ting som ikke fungerte helt som de skulle. Marie tar saken opp med Vegareiser og legger fram våre ankepunkter.

Sak 5. Høstens aktiviteter.

Høstens program er ikke klart enda, men Leif Roger arbeider videre med å skaffe underholdere, og programmet blir sendt ut i løpet av juni.

Årets julelunsj blir arrangert på hotell Augustin, 12. desember 2018. Marie har kontaktet hotellet og vi har fått pristilbud som vi aksepter.

Underholdning på julelunsjen er ikke klar enda, men det jobbes videre med saken.

Sak 6. Medlemsregisteret.

Det nye medlemsregisteret, Styreweb, er tatt i bruk av Trondheim samt 4 andre lokalforeninger.

Kari hadde en kort demonstrasjon av systemet, hvordan legge inn nye medlemmer, ta ut medlemmer som slutter og gjøre endringer i systemet.

Men Styreweb har mange andre fasiliteter som hun ikke har satt seg inn i enda. Alle i styret har adgang til systemet. Styret vil sette av et styremøte til høsten for gjennomgang av systemet og legge opp rutiner som passer for oss. Det ble vedtatt at Kari som tidligere har ansvaret for alt som gjelder selve medlemsregistreringen.

Det vil komme et innlegg i Telepensjonisten om Styreweb.

 Sak 7. Nytt fra Landsstyret.

Marie orientert fra Landsstyret.

Tatt til etterretning.

Sak 8. Nytt fra PFO.

Marie orienterte.

Ikke noe spesielt nytt siden sist.

 Sak 9. Nytt fra Seniorrådet i Trondheim og Eldrerådet i Trøndelag.

Marie orienterte.

Eldrerådet i Trøndelag skal arrangere et seminar i september 2018, og invitere alle de kommunale eldrerådene i fylket. Foreløpig sakliste forelå allerede, og det var lagt opp til mange interessante saker.

Tatt til etterretning.

 Sak 10. Eventuelt.

Ingen saker under eventuelt.

 Møtet hevet kl. 1400.

Trondheim, 11.06.2018.
Kari Bugten