Styremøte 11 september

Protokoll

Tid: 11. september 2017 kl 1000.

Sted: Kreftforeningens lokaler, Prinsensgt.

Tilstede: Marie, Leif Roger, Jan, Kari, Else, Harald

Forfall: Brit

Sak 1. Protokoll fra styremøte 12. juni, referat fra medlemsmøte 31. mai 2017 og sommerturene ( Sunndalsøra, Namdalskysten).

Protokoll fra styremøte 12. juni:

Ingen merknader.

Referat fra medlemsmøte 31. mai:

Ingen merknader.

Sommerturene:

Marie orienterte fra turen til Sunndalsøra 1. juli, for å se spelet om Lady Arbuthnott “ en flott tur og en superflott forestilling å bare positive tilbakemeldinger. De som ikke har sett denne forestillingen anbefales på det sterkeste å se den.

Referat fra turen ligger på vår hjemmeside.

Jan orienterte fra Namdalsturen 5. – 6. september, – de besøkte bl.a. Hatlingsetra, Rørvik, Abelvær og Namsos – en flott og innholdsrik tur – bare positive tilbakemeldinger.

Det blir lagt ut referat på vår hjemmeside.

Det anbefales at det styret arrangeres en 1-dagstur til Hatlingsetra.

 Sak.2. Innkomne saker

Marie orienterte om følgende:

  • E-post av 11.07.2017 fra Magnhild Hånes. Marie har besvart e-posten..
  • Inger Qvam har oppdatert Trondheimsforeningens historie slik at den er ajour pr 31.12.2016. Historien er lagt ut på vår hjemmeside. Inger ønsket å gi honoraret hun fikk til Kreftforeningen ved Vardesenteret. Beløpet er overført dit og det har kommet takkebrev som vil bli oversendt Inger.
  • Takkekort fra jubilanter og takk for oppmerksomhet ved begravelse.
  • E-mail mail fra Arne Jensen angående kommandosentral i Trondheim under krigen. Tatt til foreløpig orientering.

Sak 3. Økonomi.

Jan la fram oversikt regnskap og regnskap i forhold til budsjett. Styret har ingen kommentarer og sier seg fornøyd med økonomien.

Alle som skal betale kontingent for 2017 har betalt.

 Sak 4. Reiseliv.

Styret har mottatt invitasjon til høsttakkefest, 10. oktober, fra Vegareiser. Brit og Jan deltar, Leif Roger er reserve. Marie sørger for påmelding.

Styret har i styremøte 06.10.2014 vedtatt hvordan eventuelle friplasser på turer skal disponeres. Jan foreslo at saken tas opp til ny vurdering på neste styremøte. Protokoll fra styremøte 06.10.2014, hvor saken ble behandlet under sak 6. Økonomi, følger vedlagt.

For å komme i gang med planlegging av neste års sommerturer, tar Marie og Brit kontakt med Vegareiser, Nidarostours og Escape for å høre hvilke tilbud de har eller om de kan «skreddersy» et tilbud i trå med våre ønsker.

Sak 5. Høstens aktiviteter.

Høstens medlemsmøter er fastlagt og underholdning/tema for møtene er klarert og vedtatt.

I tillegg ønsker styret å få til en «Teaterkveld» for å se Trøndelag Teaters forestilling «Panikk i kulissene».

Marie tar kontakt med teateret om muligheten for å få reservert 30 billetter. Dato blir bestemt senere.

Den Kulturelle spaserstokken for september – desember 2017, foreligger. Her er det tilbud for enhver smak for seniorer og eldre. Brosjyren vil bli informert om og lagt ut på medlemsmøtet 27. september.

Det foreligger også program for høsten 2017 fra Senioruniversitetet, og tirsdag 3. oktober arrangeres det museumsbesøk i Jødisk museum Trondheim. Marie undersøker om det er mulighet for å få reservert et visst antall plasser. Det blir informert om dette på medlemsmøtet 27. september.

Sak 6. Datosetting for neste år.

 

Medlemsmøter 2018 Styremøter 2018
Årsmøte/medlemsmøte 31. januar Styremøte 8. januar
Medlemsmøte 21. februar Styremøte 5. februar
Medlemsmøte 21. mars Styremøte 5. mars
Medlemsmøte 25. april Styremøte 9. april
Medlemsmøte 23. mai Styremøte 7. mai
Medlemsmøte 26. september Styremøte 4. juni
Medlemsmøte 24. oktober Styremøte 3. september
Medlemsmøte 21. november Styremøte 1. oktober
Julelunsj 12. desember Styremøte 5. november
Styremøte 3. desember

 Tatt til etterretning.

 Sak 7. Nytt fra landsstyret.

Marie orienterte fra Landsstyret.

På landsmøtet 9. og 10. mai 2017 ble foreningens handlingsprogram for perioden 2017 -2019 vedtatt. Landsstyret er nå i ferd med arbeidet for å få gjennomført programmet og sette mål for det. Handlingsprogrammet beskriver også tiltak som skal gjennomføres lokalt og som vi lokalt må konkretisere og prioritere.

Marie ba hver enkelt av oss i styret  gå gjennom handlingsprogrammet og gi tilbakemelding til henne om hva vi synes er viktigst å prioritere og arbeide med lokalt.

Marie opplyste at det blir Lederkonferanse 9. og 10. april 2018, på Gardermoen. Nestleder deltar fra Trondheim.

 Sak 8. Kassererfunksjonen.

Det er en del uklarhet omkring kassererfunksjonen og kassererarbeidet lokalt.

Råd og hjelp til kassererne skal utarbeides og legges ut på våre nettsider.

Marie vil anbefaler at Jan Ross blir med i gruppen som skal se på dette.

Sak. 9. Telepensjonisten.

Gunhild Skoglund, redaktør for Telepensjonisten, etterlyser stoff til Telepensjonisten.

Marie har oppfordret medlemmene til å komme med stoff og Kari har sendt ut informasjon om hvor lett det er å sende inn tips til Gunnhild via nettet. Kari har samarbeidet med Inger Qvam og Kirsten Grøndal om stoff til bladet, og til førstkommende nummer har både Inger og Kirsten sendt innlegg. Jan har noe på gang til julenummeret.

Telepensjonisten kommer ut 4 ganger i året.

Kari la fram forslag om at styret setter seg som mål å få med et innlegg i alle de 4 bladene og begrunnet dette overfor styret.

Det ble ingen konklusjon på forslaget i dette møtet.

 Sak 10. Verving.

Styret diskuterer verving på alle sine møter. På neste møte skal vi gjennomgå listen vi har over potensielle medlemmer, og bli enige om hvem vi skal kontakte.

Sak 11. Nytt fra PFO.

Ikke spesielt nytt.

Sak. 12.  Seniorrådet.

Styret ble enige om at Marie kontakter Randi Wiggen, leder for Seniorrådet, og inviterer henne til ett av vårens medlemsmøter for å holde innlegg om arbeidet i Rådet.

Sak 10. Eventuelt.

Ingen saker under eventuelt.

Møtet hevet kl 1400.

Trondheim, 12.09.2017. Kari Bugten