Styremøte 12 april

Protokoll

Tid:                        12. april 2021 kl. 1000

Sted:                     Hornemansgården

Tilstede:              Marie, Jan, Leif Roger, Brit, Tone

Forfall:                 Ingen

 

  1. Protokoll fra styremøtet 01.03.2021

Marie ønsket velkommen til møtet.

Til protokollen fra styremøtet 01.03.201– ingen merknader

        2. Innkommet post

Mottatt takk i forb. med diverse jubileer.

3. Økonomi

Regnskapet viser et lite underskudd i forhold til budsjett. Fortsatt lite aktivitet.

35 har ikke betalt kontingent. Tone sender purring.

  1. Landsmøtet 2021

Gjennomgang av tilsendte papirer.

Følgende innspill er kommet i ettertid:

Taletid endret (redusert) etter innspill fra oss.

Forslag om endring i Brønnøysundregisteret er trukket av Landsstyret.

  1. Reiseliv

Styret kom fram til at vi ikke planlegger utenlandsturer i 2021. Vi vil heller se på mulighet for innenlandsturer inneværende år. Svalbard og Finnmark kom opp som forslag. Brit ser på tilbud fra bl.a Smart-reiser.

Elden på Røros er fortsatt aktuelt dersom det blir oppsetting.

Festsalen er reservert 29. april for medlemsmøte. Styret har liten tro på at det blir lov til å samle særlig mange før etter mai. Jubileumsmarkering utsettes til høsten.

Brit finner ut om det er mulig å gjennomføre en ny veitvandring i Trondheim i løpet av april.

  1. Jubileum/lunsj/jubileumsskriv

Inger Qvam har levert et råutkast til jubileumsskriv. Marie har bidratt med bilder og historie fra nyere tid. Fridtjof Egil har sendt inn et godt redigert utkast til samtlige i styret. Vi brukte dette som underlag for videre redigering av tekst. Teksten ble gjennomgått og kommentert. Marie samlet kommentarene. Vi gjør en del endringer i layout og innhold før vi tar en runde med korrekturlesing.

  1. Nytt fra PFO
  2. Eventuelt

Ingen saker.

Møtet avsluttet klokken .

Trondheim 12.04.21/Tone