Styremøte 12 juni

Protokoll

Tid: 12. juni 2017 kl 1100.

Sted: Nedre Flatås veg 170, Flatåsen.

Tilstede: Marie, Leif Roger, Jan, Kari, Brit, Harald

Forfall: Else

Sak 1. Protokoll fra styremøte 29.mai og referat fra medlemsmøte 31. mai 2017.

Protokoll fra styremøte 29. mai 2017:

Ingen merknader.

 Referat fra medlemsmøte 31. mai 2017:

Ingen merknader.

Sak 2. Innkommet post.

Marie refererte takkekort fra jubilant.

Tatt til etterretning.

Sak 3. Økonomi.

Jan la fram oversikt over status regnskap og forbruk i forhold til budsjett. Alt er i rute og styret sier seg fornøyd med økonomien.

Kari har sendt ut giro til 5 medlemmene som ikke har betalt kontingent og bedt om innbetaling snarest mulig. Fremdeles 4 som ikke har betalt. Vi avventer til etter ferien.

Sak 4. Reiseliv.

Kari har sendt ut invitasjon til Namdalsturen i september med påmeldingsfrist 1. august. Noen har allerede meldt seg på. Styret håper mange synes dette er en interessant tur.

Krakowturen.

Styret evaluerte turen til Krakow 4. – 8. juni.

Det kom fram noen merknader som Marie og Brit vil gi tilbakemelding om til Vegareiser.

Styret har mottatt invitasjon fra Escape om tur til Montenegro og Rhinen. Kari sender ut invitasjonen til medlemmene.

Sak5. Styremøter høsten 2017.

Styret ble enige om følgende møtedatoer for høsten 2017:

 

Styremøter Medlemsmøter
11. september 27. september
2. oktober 25. oktober
6. november 22. november
4. desember 6. desember, julemøte

 Tatt til etterretning.

 Sak 6. Nytt fra landsstyret.

Landsstyret avholder styremøte 15. juni.

Marie orienterte om saker som skal opp og styret ga diverse innspill som Marie tar med videre.

Sak 7. Seniorrådets tildelinger til ulike aktiviteter.

Styret vurderer å søke om tildeling av midler fra Trondheim seniorråd.

Retningslinjer og skjema for søknad om tildelinger ligger på nettet under Trondheim Kommune, Seniorrådet. Søknadsfrist for tildeling av midler er 1. mars 2018, så styret tar saken opp til behandling i løpet av høsten 2017.

Sak 8. Verving.

Marie skriver brev til potensielle medlemmer med invitasjon/tilbud om å bli telepensjoninst.

 Sak 9. Eventuelt.

 PFO – Marie orienterte. Aktiviteter i Hornemansgården og tema på Senioruniversitetet vil bli lagt ut på nettet under Hornemansgården.

Telepensjonisten – Kari sender ut oppfordring til medlemmene om å sende inn tips/innlegg til Telepensjonisten. Som et tips fra styret sender Kari inn oppsummeringen fra aktivitetsdagen vår.

Ny teknologi – Marie tar kontakt med Dag Kløvjan om muligheten for et møte på Tyholt med tema oppdatering på nytt innenfor telesektoren og generell informasjon om Telenor.

Trondheim, 12.06.2017 Kari Bugten