Styremøte 13 april 2015

Sted: Kreftforeningens lokaler, Prinsensgt.

Tilstede: Marie, Gisela, Jan, Kari, Gerd , Fridtjof

Forfall: Ingrid

Sak 1. Protokoll fra styremøte 9. mars og referat fra medlemsmøte 25. mars 2015.

Protokoll og referatet godkjent uten merknader.

Sak 2. Innkomne saker

Marie ga følgende orienteringer:

• Protokoll fra landsstyret 26. mars 2015

• Takkekort/muntlig takk fra jubilanter

Sak 3. Økonomi

Jan gjennomgikk overførte beløp fra Landsforeningen. Det er en rutineendring i forhold til innmelding av betalende/ikkebetalende medlemmer. Den nye rutinen medfører en god del merabeid. Jan tar opp saken under budsjett/regnskap på Landsmøtet 2015 og ber om en klargjøring.

Jan gjennomgikk regnskap i forhold til budsjett. Det mangler noen innbetalinger på kontingenten. Marie sender påminning til de som ikke har betalt.

Sak 4. Reiseliv.

Gerd orienterte.

Til turen til Ytterøya 28. april er det foreløpig 25 påmeldte.

Til Stockholm/Ålandturen 15. – 22. juni er det fortsatt noen ledige plasser. Påmeldingsfristen er 1. mai. Styret ble enige om å invitere medlemmer i Steinkjerforeningen og videre foreslå for våre medlemmer som har meldt seg på å invitere med seg venner på turen, for slik å få fylt opp de ledige plassene.

Kari sender ut informasjon til medlemmene som har mailadresse.

Marie sender informasjon til Steinkjerforeningen.

Høstens tur blir til VAULDALEN, 25. – 27. august alternativt 25. – 27. september. Det jobbes med program for turen og styret regner med å sende ut invitasjon i god tid før ferien.

Sak 5. Landsmøtet 27. – 28. mai 2015 .

“Papirene” til Landsmøtet blir sendt ut i løpet av april. Styret vil derfor behandle Landsmøtesakene på neste styremøte.

Marie er innkalt til forberedende møte med arbeidsutvalget 5. mai.

Sak 6. Årsmøtet PFO 17. april 2015.

Styret gjennomgikk årsmøtepapirene og kommenterte disse. Marie, Gisela og Kari representerer Telepensjonistene med Gerd og Jan som vararepresentanter.

Sak 7. Eventuelt.

1. Styret har tidligere vedtatt å markere FN’s Aktivitets torsdag 07. mai. Turen vil gå til Ringve med omvisning i botanisk hage og kaffe på Tordenskjolds kro. Marie undersøker muligheten for omvisning i hagen, priser på Tordenskiolds kro og utarbeider invitasjonsplakat.

2. Hjemmesiden vår.

For at det skal bli lettere å gå inn på vår hjemmeside, har styret for en tid tilbake sendt ut en “link” til siden. Jan ser på om antallet besøkt har gått opp og informerer på neste styremøte.

3. Seniorrådet.

4. Vårt medlem Anne Evjen er med i Seniorrådet i Trondheim. Marie forespør Anne om hun kan gi en orientering på medlemsmøte 22.mai, om rådets arbeid, hva som er gjort, hva som er på gang, hvilken innflytelse rådet har osv.

Trondheim, 4. april 2015.

 Kari

Sekr.