Styremøte 13 november

Protokoll

Tid: 13. november 2017 kl 1000.

Sted: Kreftforeningens lokaler, Prinsensgt.

Tilstede: Marie, Leif Roger, Jan, Kari, Brit, Else,

Forfall: Harald

Sak 1. Protokoll fra styremøte 2.oktober og medlemsmøte 25. oktober 2017.

Protokoll fra styremøte 2. oktober

Merknader:

Brit og Jan har vært med Vegareiser på høsttakkefest til Inderøy, det ble servert mat og drikke fra nærområdet – en fin og trivelig tur.

Til omvisning på Jødisk museum er det 18 påmeldte.

 Referat fra medlemsmøte 25. Oktober:

Ingen spesielle merknader.

Sak.2. Innkomne saker

Marie orienterte om følgende:

  • Invitasjon til Telenors julekonsert i Lademoen kirke med direkte elektronisk påmelding til Telenor.
  • Invitasjon til Teleklangs konsert på Tyholt med påmelding direkte til Teleklang.
  • Takk for blomsterhilsen til 70 og 75 årsdag og brev fra nyinnmeldt medlem.

Sak 3. økonomi.

Marie informerte at Trondheimsforeningen har fått tilleggsbevilgning fra Landsforbundet, kr 200.- pr medlem pluss kr 5000.-. I tillegg vil vi få momskompensasjon som er beregnet til kr 8290,-

Landsstyret poengterer at overføringene skal gå til aktiviteter for medlemmene, noe styret vil følge opp.

Jan la fram oversikt over utgifter/inntekter fra 2009 – 2017. Både utgifter og inntekter er relativt stabile, bortsett fra leie av lokaler til medlemsmøtene, som har steget hvert år i perioden.

Jan la deretter fram status og regnskap utgifter og inntekter i forhold til budsjett hittil i år.  Ingen merknader fra styret.

Sak 4. Reiseliv.

Marie og Brit har deltatt på kurs for reiseansvarlige, arrangert av Smartreiser – et inntresant og lærerikt opplegg.

Brit orienterte om forslag til turer fra Orklareiser. Tatt til etterretning.

Styret gjennomgikk forslag på tur til Normandie og Paris fra Vegareiser og synes programmet for Normandie er greit, men kan tenke seg et fyldigere program i Paris. Brit kontakter byrået.

Det har også kommet forslag fra Escape som styret vil gjennomgå og diskutere nærmere.

Endelig beslutning om valg av byrå vil bli tatt på styremøtet 4. desember.

Brit jobber videre med turen til Gålå for å se Peer Gynt-spelet.

Sak 5. Julelunsj.

Julelunsjen arrangeres 6. desember og styret ble enige om følgende:

  • Pris for deltakelse blir kr 350,- for medlemmer og 575,- for ikkemedlemmer.
  • Invitasjonen er klar for utsending. Kari sender den ut i posten og i E-post. Det er påmeldingsfrist 20. november og innbetalingsfrist 30. november.
  • Marie inviterer æresmedlemmene og arrangementskomiteen.
  • Marie sender ut kjøreplan og kopierer opp Velkomstsangen og Deilig er jorden.
  • Jan sørger for 4 gavekort.
  • Marie har avtalt med «Selsbakkgutan».

Siste «finisj» før lunsjen blir avtalt på styremøtet 4. desember.

Sak 6. Vårens aktiviteter 2018, dato for aktivitetsdag.

Styret besluttet å markere neste års  Aktivitetsdag 14. mai 2018. Marie undersøker muligheten for omvisning på Adressa.

Marie foreslo å arrangere en omvisning på Trøndelag Teater. Hun undersøker muligheten for en omvisning i uke 7 i 2018.

Musikalen «Spellemann på taket» settes opp på Trøndelag teater og har premiere 20. mars 2018. Styret vil arrangere teaterkveld, og vil komme tilbake til dato over jul.

Sak 7. Spørreskjema med oppfølging av lokalforeningene.

Marie gjennomgikk spørsmål innenfor forskjellige områder som Landsstyret ønsker svar på. Styrets svar blir tilbakemeldt Landsstyret.

Sak 8. Nytt fra LANDSSTYRET

Kari orienterte kort om arbeidet med å anskaffe og innføre nytt medlemsregister.

Tatt til etterretning.

Jan orienterte fra arbeide om kassererfunksjonen. Tatt til etterretning.

Landsstyret gir tilskudd til IT-opplæring. Styret er usikker på om det er ønsker om slik opplæring og vil derfor kartlegge medlemmene behov. Det vil bli utarbeidet et spørreskjema som blir lagt ut på et medlemsmøte.

Marie har deltatt på SAKO-konferanse, og orienterte fra konferansen. Tatt til etterretning.

Hun orienterte videre om at Pensjonistforbundet skal ha åpent møte på Stjørdal 30. januar 2018. Tatt til etterretning.

 Sak 9. Nytt fra PFO.

Marie og Kari har deltatt på lederkonferanse i PFO.

Marie orienterte fra konferansen, som for det meste handlet om Hornemansgården og hvordan De eldres hus i Trondheim skal drives i framtida.

Det er foreløpig mange uklarheter omkring driften, så styret vurderer den videre behandling fra sin side og vil komme tilbake til saken.

 Sak 10.Nytt fra seniorrådet.

Det skal oppnevnes medlemmer til Trøndelag fylkes Eldreråd.

Styret foreslår Marie Aashagen, Telepensjonistenes forening, som medlem i rådet. Fylket blir tilskrevet.

Sak.11. Verving.

Marie har sendt ut brev til «potensielle» medlemmer og invitert til å bli medlem. Foreløpig ingen konkret respons.

I håp om å verve flere mannlige medlemmer, foreslo Leif Roger å arrangere fotballtur til England for medlemmer. Dette er noe styret vil arbeide videre med.

 Sak 10. Eventuelt.

1.Torastua – Styret ønsker et besøk til Torastua, og Marie undersøker når det er mulig å komme.

  1. Ãrsmøtet – Marie tilskriver valgkomiteen –Kari lager oversikt over jubilanter.

Møtet hevet kl. 1420

Trondheim,14.11.2017 Kari Bugten