Styremøte 18 januar 2021

Protokoll

Tid:  18. januar 2021 kl. 1000

Sted: Hornemansgården

Tilstede: Marie, Jan, Leif Roger, Fridtjof, Tone

Forfall:  Brit

Marie ønsket velkommen og informerte om koronarestriksjoner i Hornemannsgården.

 1. Protokoll fra styremøte 30.11.2020

Til protokollen fra styremøtet 30.11.20 – ingen merknader.

       2. Innkommet post

Mottatt takk for oppmerksomhet i forbindelse med diverse jubileer.

 1. Økonomi.

Godtgjøring til styret for 2020 blir utbetalt i januar.

Jan gjennomgikk regnskapet for 2020 som skal legges fram på årsmøtet. Regnskapet er revidert og godkjent.

Det er søkt om tilskudd fra EL og IT. De har ikke hatt møte enda og vi har derfor ikke fått svar på søknaden.

Overskudd på kr. 21 993 kan komme godt med i jubileumsåret.

Budsjett som skal legges fram på årsmøtet ble gjennomgått. Styret foreslår å sette av 10000 til jubileumsarrangement under posten «andre arrangementer».

Fra 2021 er det gratis leie av møterom i Hornemannsgården.

 1. Årsberetning

Årsberetning gjennomgått, godkjent og undertegnet.

 1. Rapportering til landsstyret

All rapportering skal være sendt Landsstyret innen 15.2.21. Jan sender inn.

 1. Årsmøtet, gjennomføring og saker

Det er usikkert om vi kan avvikle et fysisk årsmøte. Det vil bli avklart i løpet av denne uka. Samtlige medlemmer har fått beskjed om dato.

Følgende årsmøtepapirer vil bli sendt ut snarest:

Innkalling

Årsberetning

Regnskap

Budsjett

Forslag til kontingent

Valgkomiteens forslag

Medlemmer kan sende eventuelle forslag til årsmøtet til Telepensj@frisurf.no.  Påmelding til årsmøte innen 8.februar sendes Tone eller på telepensj@frisurf.no.

 1. Gjennomgang av vår historie fra 1971 til 2021

Inger Qvam orienterte

Hun lager ny beretning som gjelder hele perioden fra 1971 til 2021 (50 år). Den nye beretningen er hentet fra tidligere beretninger samt ny informasjon for perioden 2016 – 2021.

 1. Evaluering av julelunsjen

Skjema gjennomgått og kommentert. Stort sett gode tilbakemeldinger.

 1. Nytt fra landsstyret
  Landsmøtet vil bli gjennomført på 1 dag og er bestemt til 14. april.
 2. Nytt fra PFO
  Vi synes at PFO har gjort en bra jobb med å jobbe fram fri leie av møterom i Hornemannsgården. Kravet er at vi er registrert som forening i enhetsregisteret Brønnøysund.
 3. Eventuelt
  Ingen saker.

Møtet avsluttet klokken 13:15.

Trondheim 18.01.21/Tone