Styremøte 2 desember

Protokoll

Tid: 02. desember 2019 kl. 1000.

Sted: Kreftforeningens lokaler, Prinsensgt. 32

Tilstede: Marie, Leif Roger, Jan, Kari, Brit, Fridtjof, Kjell Erik

Marie ønsket velkommen til styremøtet.

Sak 1. Protokoll fra styremøtet 04.11.2019 og referat fra medlemsmøtet 20.11.20|9.

Protokoll fra styremøtet 04.11.2019:

Ingen merknader.

Referat fra medlemsmøtet 20.11.2019::
Ingen merknader

Sak 2. Økonomi, rapportering.

Jan la fram Regnskapsrapport og kommenterte tallene. Det viser seg at vi vil gå med et lite underskudd i forhold til budsjett i 2019.

I 2020 får vi mindre tilskudd fra Landsforbundet. Årsaken til dette er at Telenor gir mindre og mindre til Forbundet for hvert år, og i 2020 får de bare en brøkdel av det de fikk bare for noen få år siden.

Styret anser derfor økonomien for anstrengt og diskuterte hva vi kan kutte ut for å bedre økonomien.

Jan utarbeider forslag til budsjett for 2020. Styret gjennomgår dette og tar deretter stilling til hva som skal gjøres.

4 har ikke betalt kontingent for inneværende år. Kari sender ut giro til de siste innmeldte.

Sak 3. Reiseliv.

Sommertur 2020.

Peer Gynt Tour har sent oss tilbud om tur til Montenegro og Albania.

Styret synes programmet er noe «tynt». Brit kontakter byrået og ber om nytt forslag med et fyldigere program.

Kulturtur

Det blir tur til Røros for å se Elden 29. juli 2020. Brit varsler byrået om at vi akseptere tilbudet fra dem.

Vårtur.

Styret arbeider med en tur lagt til slutten av april 2020. Det har kommet forslag om busstur til Lauvsnes, Ørnsafari derfra, videre buss til Namsos for overnatting og møte med våre telepensjonistkolleger der, besøk på Rock City før vi drar hjem til Trondheim dag 2.

Sak 4. Innkomne saker.

Marie orienterte.

Takkekort fra jubilanter.

Tatt til etterretning

 Sak 5. Julelunsjen.

Styret gjennomgikk kjøreplanen for Julelunsjen og ble enige om arbeidsfordelingen.

Det er nå 75 påmeldte til lunsjen.

Sak 6. Årsmøte 2020.

Årsmøtet arrangeres 22. januar 2020, i festsalen i Hornemansgården.

Følgende er klart:

Årsmeldingen er under arbeid

Møtedirigent Fridtjof

Møtesekretær Kari

Marie undersøker priser på mat

Kari har sendt medlemsoversikt til Valgkomiteen

Årsmøtepapirene sendes ut etter styremøte på nyåret.

På medlemsmøtet etter årsmøte ønsker styret å ta opp med medlemmene innholdet i våre medlemsmøter og aktiviteter i foreningen for øvrig.

Oppmøte på medlemsmøtene går stadig nedover. I år er det gjennomsnittlig 46 medlemmer som møter opp på medlemsmøtene, og det er inklusive både styret og arrangementskomiteen. Oppmøteprosenten er gjennomsnittlig 18 %. Dette er dårlig og styret diskuterte hva som kunne gjøres for å gjøre møtene mer tiltrekkende, eller kanskje redusere møtefrekvensen med ett møte annenhver måned? Vi har ikke fått tilbakemeldinger som vi kan holde oss til.

Medlemstallet går også nedover og rekrutteringen går tregt. Styret er innstilt på å gjøre noe med dette, og er ute etter forslag fra medlemmene.

 Sak 7. Aktiviteter neste år.

Styret arbeider med aktiviteter i første halvår 2020.

Første aktivitet utenom årsmøtet er at vi har fått reservert 30 billetter til konserten i forbindelse med Voi Voi festivalen. Kari sender ut Plakat i løpet av uken.

Leif Roger har endel forslag og venter på tilbakemeldinger fra flere som han har vært i kontakt med, så da ordner det seg etter hvert. Informasjon blir sendt ut når alt er klart.

 Sak 8. Nytt fra Landsforbundet.

Styret gjennomgikk og svarte på diverse spørsmål om drift og aktiviteter i vår lokalforening. Marie bringer svarene videre.

Ellers ikke noe nytt.

 Sak 9. Nytt fra PFO.

Vi flytter medlemsmøtene våre til Hornemansgården, i første omgang for 1. halvår. Styret har mottatt leieavtale på møterom fra Hornemansgården.       Denne ble gjennomgått og Marie fikk fullmakt til å underskrive avtalen.

Sak10. Nytt fra eldrerådene i Trondheim og i Trøndelag.

Leder og nestleder i rådene etter kommunevalget i september:

Trondheim:

Berit J. Kappelrud, leder

Svein Revdahl, nestleder:

Trøndelag:

Hildur Fallmyr, leder

Egil Haugbjørg, nestleder

Ikke noe nytt utover dette.

Sak 10. Eventuelt.

Neste styremøte 6. januar 2020.

Møtet hevet kl 1415.

Trondheim 03.12.2019.
Kari Bugten