Styremøte 2 juni

Protokoll

Tid:            2. juni 2020 kl. 1000.

Sted:           Hornemannsgaarden

Tilstede:     Marie, Jan, Brit, Tone, Leif Roger, Brit

Forfall:       Ingen

Marie ønsket velkommen til styremøtet.

Sak 1. Protokoll fra styremøtet 27. april 2020.

Protokoll fra styremøtet 27.4.2020.

  • Ingen merknad

Sak 2. Innkommet post

  • Brev fra sentralstyret. Tilskuddet til foreninga blir som tidligere.
  • Takk for oppmerksomhet fra medlemmer

Sak 3. Økonomi.

Jan gjennomgikk regnskapet og kommenterte tallene. Styret tok informasjonen til etterretning.

Det er fortsatt en del som ikke har betalt kontingent. Marie sender melding til enkelte, Tone sender purring til de andre som ikke har betalt.

Sak 4. Høstens aktiviteter (møter, reiser evt andre aktiviteter)

Marie har laget ny plakat for aktiviteter på høsten. Plakaten redigeres etter forslag på møtet. Tone sender ut til medlemmer pr mail og brev til de som ikke har mailadresse.

Det er kommet flere tilbud om reiser som kan passe til høsttur. Vi avventer, men sjekker mulighetene og holder på de kontaktene vi har. Brit har kontakten med forskjellige reisetilbydere.

Marie snakker med Orkla om de har dagsturer evt andre turer av interesse som erstatning for turen til Elden.

Marie undersøker om aktiviteten på Trøndelag teater/konsert.

Sak 5. Nytt fra landsstyret

Protokoller er utsendt fortløpende. Landsmøte er 13. og 14. april 2021.  Landsstyret er invitert til samtale om plass i Telenor pensjonskasse.

Sak 6. Nytt fra PFO

Nytt årsmøte skal foregå på internett. Godkjenning av regnskap er på agendaen. Dato ikke bestemt.

 Sak 7. Nytt fra eldrerådene

Referat og sakspapirer ligger under Trondheim kommune.

Marie refererte fra diverse protokoller.

Eldrerådet for Trøndelag  – se Trøndelag fylkeskommune/eldrerådet.

Sak 8. Eventuelt.

Kafe Hornemann er åpen fra 10-15

Neste møte 31.8. Innkalling kommer.

Møtet hevet kl. 1230

Trondheim 02.06.2020
Tone Okkenhaug