Styremøte 2 mars

Protokoll

Tid: 02. mars 2020 kl. 1000.

Sted: Kreftforeningens lokaler, Prinsensgt. 32

Tilstede: Marie, Jan, Tone, Brit, Leif Roger

Forfall:

Marie ønsket velkommen til styremøtet.

Sak 1. Protokoll fra styremøtet 3. og 12. februar 2020.

Protokoll fra styremøtet 03. februar og medlemsmøte 12. februar

 • Ingen merknader fra styremøte

Merknad til protokoll fra medlemsmøtet

 • Bladet Spaserstokken fås ved henvendelse til Kulturenheten i Trondheim kommune

Sak 2. Hvem gjør hva i styret? Info til det nye styremedlemmet

Gjennomgang av arbeidsoppgaver for nestleder, kasserer, sekretær, styremedlem (reiseansvarlig), sekretær

Sak 3. Økonomi.

Jan gjennomgikk regnskapet og kommenterte tallene. Styret tok informasjonen til etterretning.

 Sak 4. Reiseliv.

Brit informerte om Montenegro (Fulltegnet) og Ørnesafari (for tidlig å si noe om interessen). Tone sender ut påminning om ørnesafari til de som har mail.

Peer Gynt – Telepensjonistene har en friplass. Siden styrets reiseansvarlige ikke skal være med på turen besluttet styret at Marie skulle få friplassen. Turen er fylt opp (30 personer).

Kulturtur.

Det blir tur til Røros for å se Elden 29. juli 2020. Innbydelse kommer senere.

Sak 5 Innkommende post

Marie orienterte:

 • Utmelding 3 stk i år
 • Takkekort styreverv
 • Takkekort Fødselsdag

 Sak 6. Aktivitetsdagen 11. mai

Marie orienterte. Utkast til innbydelse er klart. Påmelding 2. mai. Sendes ut etter at påmeldingsfrist for ørnesafarien har gått ut.

 

Sak 7. Andre aktiviteter utover vår/sommer/høst

 • Medlemsmøtene fortsetter i Hornemansgården ut året.
 • Marie ber om tilbud på julelunch på Royal Garden 9. desember. Leif Roger bestiller musikk (Trønderkaillan)
 • På medlemsmøtet i mai kommer Helen Thomasgård og informerer om Hornemansgården
 • Leif Roger sjekker med Nidar om bedriftsbefaring.

Sak 8. Nytt fra landsstyret.

Marie refererte fra protokoll nr. 2. Tatt til etterretning.

Marie lager flere vervekuponger til pensjonistforeningen.

Sak 9. Nytt fra PFO og Hornemansgården

Jan refererte fra årsmøte i PFO.

 • Regnskapet ble ikke godkjent. Nytt ekstraordinært årsmøte blir senere.
 • Budsjett ble ikke godkjent.
 • Nytt styre ble valgt.

Sak 10. Nytt fra eldrerådene

Ingen saker.

 Sak 9. Eventuelt.

23 mars 2021 fyller foreninga 50 år. Vi må beslutte jubileumsaktivitet på neste møte. Forslag: Årsmøtet flyttes til februar og kombineres med jubileumsmiddag. Tas opp på neste møte.

Søknad om tilskudd sendes hovedstyret. Marie sjekker hva som er vanlig å få i tilskudd.

Jan bestiller mat til medlemsmøtet via mail til Helen Thomasgård i Hornemansgården.

 Møtet hevet kl. 1400.

Trondheim 02.03.2020
Tone Okkenhaug