Styremøte 2 november

Protokoll

Tid: 2. november 2020 kl. 1000

Sted: Hornemansgården

Tilstede : Marie, Jan, Brit, Leif Roger, Tone

Forfall :

Protokoll fra styremøtet 05.10.2020 og referat fra medlemsmøte 14.10.2020

Til protokollen fra styremøtet 05.10.20, – sak 3: Ikke søkt om coronatilskudd enda, men vil søke før neste møte.    Ingen merknader til referat fra medlemsmøte 14.10.20.

Innkommet post

Mottatt takk for oppmerksomhet i forbindelse med diverse jubileer.

Brev fa medlem ang covid19 med forespørsel om covidtiltak. Sekretæren har svart.

Økonomi.

Jan gjennomgikk regnskapet. Mindre aktivitet, mindre utgifter og mindre inntekter.

Tone tok opp kostnader vedr. utsending av brev til medlemmer uten mailadresse. 23 medlemmer som ikke har mail. Vi fortsetter utsendingen, men tar en vurdering om hvordan vi skal sende ut tilbud om turer.

Det er søkt om tilskudd fra EL og IT.

Reiseliv

Tur til Rhinen, 4 påmeldte. Tone sendere ut påminnelse på mail og sms.

Brit forespør om forlengelse av frist, evt mulighet for samme tur neste år.

Nye reiser avventer vi til over nyttår.

Julelunsj.

Deler av styret møtes i resepsjonen i morgen kl 1200 for å avklare rundt julelunsj. Æresmedlemmer og arrangementskomite har fått invitasjon til gratis julelunsj. Påmeldingsfrist 17. november. Marie kjøper blomster til æresmedlemmer.

Hittil er 28 påmeldt. Vi sjekker med hotellet om minimum antall for å arrangere julelunsjen.

Marie sjekker om det finnes lokale coronatiltak vi må ta hensyn til.

Kjøreplan er sendt ut og ingen kommentarer er kommet inn.

Tone lager gruppering i styreweb over påmeldte til julebordet.

Neste år

Årsmøte 10.02.2021:

Marie skriver årsberetning

Jan ferdigstiller regnskapet

Vedtektene må gjennomgås, oppdateres og tas opp på årsmøtet.

Styremøter 11.01.2021, 01.02.2021, 01.03.2021, 12.04.2021, 03.05.2021, 07.06.2021

Høst: 06.09.2021, 04.10.2021, 01.11.2021, 29.11.2021

Medlemsmøter: 10.3.2021, 12.5.2021, 08.09.2021, 13.10.20121, 10.11.2021, 08.12.2021 (julelunsj)

Landsmøte (planlagt i april, men ikke bestemt)

Leif Roger kontakter planlagte underholder til neste medlemsmøte.

Aktivitetsdag: Byvandring eller annen aktivitet med guide i april/mai 2021

Trondheim avd av Telepensjonistene har 50-års jubileum 23. mars 2021. Feiring tas på medlemsmøtet 12.05.2021. Inger forespørres om hun kan fullføre Telepensjonistenes historie.

Til jubileumsmøtet inviteres leder/evt annet styremedlem fra sentralstyret.

Nytt fra landsstyret

Telepensjonistene har fått muntlig tilsagn om tilskudd fra Telenor på kr 750 000.

Det er ikke ønskelig å gjennomføre Landsmøtet som elektronisk møte. Plan for møtet kommer senere.

Regulering av pensjon i Telenor Pensjonskasse. Ingen midler avsatt til regulering av pensjon i år.

Eventuelt

PFO protokoll 5 utsendt til samtlige. Flere saker utsatt, bl.a vedtektsarbeid.

Telenors julekonsert er planlagt, men uavklart pga restriksjoner. VI får beskjed dersom det blir konsert.

Møtet avsluttet klokken 13:00.

Trondheim 01.11.20

Tone