Styremøte 2 november

Styremøte 2 november

Tid: 02. november 2015 kl 1000

Sted: Kreftforeningens lokaler, Prinsensgt. 32

Tilstede: Marie, Gisela, Jan, Kari, Gerd, Ingrid, Fridtjof

Marie ledet møtet.

 Sak 1. Protokoll fra styremøte 5. og 21. oktober og referat fra medlemsmøtet 21. oktober.

Til protokoll fra styremøte 5. oktober:

Jan opplyste at han har vært på opplæring i forbindelse med ny plattform på Web-en. Han jobber nå med å rette opp vår egen nettside. Ny web-side skal være operativ fra 1. desember 2015

Til protokoll fra styremøte 21. oktober:

Marie opplyste at iflg Elin-Anne Larsen har Svein Åge Samuelsen tatt over etter Øivind Juul Schjetne i El&IT.

Til referatet fra medlemsmøte 21. oktober:

Riktig navn på redaktøren for Telepensjonisten er Gunhild Skoglund og navnet på foredragsholderen er Haldis Isachsen. Referatet blir rettet opp.

Sak 2. Innkommet post
Marie orienterte om følgende saker:

 • Invitasjon til Teleklangs julekonsert er sendt ut på mail og langt ut på medlemsmøtet.
 • Lederkonferansen PFO 13.desember 2015. Marie og Kari deltar. Marie melder på begge.
 • Telenors julekonferanse 10. desember er allerede fullbooket. Det er anledning til å melde seg på i andre byer.
 • Takkekort fra flere jubilanter.

Orienteringen tatt til etterretning

Sak 3. Økonomi, herunder tak for honorar medlemsmøter.

Styret diskuterte hvor stort beløp det skal budsjetteres med til underholdning på medlemsmøtene/julelunsjen.

Styret vedtok at det fortsatt skal være en øvre grense for kåseri eller musikalsk underholdning på kr 4000,- på medlemsmøtene/julelunsjen. Det er en målsetting å komme under dette beløpet for den enkelte underholdning.

Jan la deretter fram status regnskap i forhold til budsjett. Foreløpig ligger vi omtrent på budsjett.

Styret får leie Misjonssalen til medlemsmøtene også i 2016. Leien har gått opp til kr 1800,- for hvert møte.

Kreftforeningen lar oss leie møtelokale til styremøtene også i 2016.

Sak 4. Julelunsj, bl.a. kjøreplan.

Marie la fram forslag til kjøreplansom som ble godkjent av styret. Kjøreplanen sendes styret.

Det er foreløpig 37 medlemmer påmeldt.

Sak 5. Reiseliv.

Gerd orienterte.

Hun har lagt fram diverse forslag for reisebyrået og venter på tilbakemelding på disse.

Sak 6. Påminning via epost/mobil

Styret diskuterte om det skal tas i bruk påminninger via epost/mobil og ble enige om å ta i bruk en slik informasjonskanal.

Det er forskjellige ting som må på plass før denne kan tas i bruk. I første omgang samarbeider Ingrid og Kari om å få på plass mobilnummer på alle i medlemslista.

Sak 7. Årsmøte 2016, hva må vi huske på allerede nå?

Marie har starta arbeidet med årsberetningen og Styret ble enige om at følgende må være på plass:

Skrive til valgkomiteen (Marie)

Anne Marie Evjen, Kjellrun Hegg, Bodil Grøstad

På valg:

 • Nestleder for 2 år
 • Sekretær for 2 år
 • Styremedlem for 2 år
 • 2 varamedlemmer til styret for 1 år
 • 4 medlemmer til arrangementskomite for 1 år
 • 2 medlemmer og 1varamedlem til valgkomite for 1 år
 • 2 revisorer og 1vararevisor for 1 år

Invitere Arne for å holde innlegg.

Skaffe tilveie informasjon til årsberetningen:

 • Gjennomsnittsalder (Kari)
 • Prosentvis oppmøte på medlemsmøtene (Kari)
 • Døde 2015 (Jan)
 • Antall medlemmer pr 31.12.2015 samt antall utgåtte og antall nye .(Jan)

Gjennomgang av vedtektene. (Alle)

Servering av snitter og kake (Jan/Marie)

 Verving.

Arbeidsgruppen som ble nedsatt av Landsstyret for å komme med forslag til aktiviteter i vervingsarbeidet har sendt ut et notat som styret gjennomgikk.

Det kom fram mange forskjellige kommentarer til notatet, både positive og negative. Styret er bl.a. uenige i forslaget om at det skal tas i bruk gradert kontingent.
Styret var enige om at beste måten å verve medlemmer på er ved muntlig kontakt. Kari har imidlertid laget en liste over potensielle nye medlemmer, hvor vi skal prøve å verve via SMS i stedet for brev, jfr. Fridtjofs forslag av 27.09.2015. Dette blir behandlet i neste styremøte. Da blir det også tatt en avgjørelse på om vi skal ha vervekampanje neste år.

Sak 9. Eventuelt

 1. Omsorgskonferanse 2015 – Tema frivillighet – 28.-29. oktober 2015. Kari har deltatt på konferansen som ble holdt på Thon hotell Prinsen, Trondheim. Hun orienterte kort fra konferansen. Alle innleggene blir lagt ut på Fylkesmannens hjemmeside, tilgjengelig for alle. www.fylkesmannen.no/Sor-Trondelag/kurs-og-konferanse/omsorgskonferansen.
 1. På “Allsang og Dans på Rockheim” 28. oktober deltok 24 medlemmer. Bare positive tilbakemeldinger på “tilstelningen.”
 1. Marie la fram forslag til brev til Seniorrådet angående Eldreomsorgen i Trondheim. Styret ser igjennom brevet og saken tas opp på neste styremøte.
 1. Marie tar kontakt med Dag Kløvjan og undersøker om det er mulig å skaffe billetter til en RBK-kamp i første halvår 2016.

Møte hevet kl 1420

Trondheim, 3. oktober 2015. Kari