Styremøte 2 oktober

Protokoll

Tid: 02. oktober 2017 kl 1000.

Sted: Kreftforeningens lokaler, Prinsensgt.

Tilstede: Marie, Leif Roger, Jan, Kari, Brit, Else, Harald

Sak 1. Protokoll fra styremøte 11. september og medlemsmøte 27. september 2017.

Protokoll fra styremøte 11. september:

Merknader:

Brit og Jan er påmeldt høsttakkefest, Leif Roger reserve.

Til teaterkvelden 23. oktober er det foreløpig påmeldt 18 deltakere.

Referat fra medlemsmøte 27. september:

Ingen merknader.

Sak.2. Innkomne saker

Marie orienterte om følgende:

Takkebrev fra jubilanter.

Tatt til etterretning.

Sak 3. økonomi.

Jan la fram oversikt over regnskap og regnskap i forhold til budsjett. Styret har ingen kommentarer og sier seg fornøyd med økonomien.

Likevel ønsker styret en gjennomgang av økonomien, utgifter og inntekter, sett i forhold til prisstigningen de siste årene. Jan utarbeider en oversikt..

Saken tas opp igjen på neste styremøte.

Sak 4. Reiseliv.

Styret har mottatt invitasjon fra Smartreiser til kurs for reiseansvarlige, 19. oktober, på Ferstad gård.

Brit og Marie deltar. Marie sørger for påmelding.

Escape har oversendt invitasjon til flere turer. Kari videresender invitasjonene til medlemmer med E-postadresse.

Styret legger opp til en kulturtur også i 2018 og vil satse på Peer Gynt på Gålåvatnet i august.  Brit kontakter Nidaros Tours og ber om forslag til tur.

Orklareiser inviterer til 1-dags førjulstur til Inderøy, (den Gylne omvei). Marie gir tilbakemelding til Orklareiser.

Marie og Brit har vært i kontakt med Vegareiser, Nidaros Tours og Escape og bedt om forslag til sommertur til Normandie og Paris. Escape har kommet med foreløpig forslag. Nidaros Tours ønsker et møte før de legger frem tilbud. Marie purrer på Vega.

Brit og Leif Roger kontakter Escape og Nidaros Tours for nærmere utdyping av forslaget fra dem.

Styret har i styremøte 06.10.2014 vedtatt retningslinjer for hvordan eventuelle friplasser på turer skal disponeres.

Det var enighet om å ta denne saken opp til ny vurdering, og etter en kort diskusjon kom styret fram til følgende konklusjon:

«Friplass på korte turer (1-2 dager) innenlands, tilfaller reiseansvarlig styremedlem. Dersom reiseansvarlig ikke kan delta, tilfaller plassen en annen fra styret som er villig til å ha ansvar på turen.

 Friplass på utenlandsturer vurderes fra gang til gang, avhengig av turens lengde, hvor mange ressurser som har gått med til å arrangere turen og om reiseselskapet stiller med reiseleder på hele turen.»

Sak 5. Høstens aktiviteter, samt aktiviteter 2018.

Det er interesse for et museumsbesøk på Jødisk museum i Trondheim. Marie undersøker muligheten for en omvisning 20. november 2017 – lager plakat som Kari sender ut og tar imot påmelding.

Styret diskuterte deretter vårens aktiviteter.

Møterom er bestilt til både styremøter og medlemsmøter for hele 2018.

Randi Wiggen, leder for Trondheim seniorrådet, har takket ja til å informere om seniorrådets arbeid på et av vårens medlemsmøter. Hun har foreløpig ikke oversikt over hvilke dager hun har ledig.

Det kom opp flere forslag til underholdning på medlemsmøtene. Leif Roger noterte ned og vil vurdere hva som er aktuelt å gå videre med.

Leif Roger vil dessuten spørre medlemmene på neste medlemsmøte om noen har forslag til underholdning.

Videre har det kommet forslag fra medlemmer om at det informeres på medlemsmøtene fra turene vi har arrangert, noe styret vil etterkomme.

Sak 6. Nytt fra landsstyret.

Marie orienterte fra Landsstyret.

Landsstyret jobber med å anskaffe nytt medlemsregister Det er opprettet en arbeidsgruppe som skal ivareta dette arbeidet. Kari er oppnevnt i arbeidsgruppen.

Videre arbeides det med å utarbeide et opplegg for kasserere. Jan er oppnevnt i arbeidsgruppen.

Marie opplyste at det er mulig å søke landsstyret om støtte til IT-opplæring. Styret vurderer å lage et kursopplegg med tanke på dette.

Det arrangeres ledersamling i april 2018. Nestleder Leif Roger deltar fra Trondheim. Marie oppfordret Leif Roger til å tenke igjennom saker som skal tas opp fra Trondheim på dette møtet.

Sak 7. Nytt fra PFO.

I følge protokoll fra styremøte i PFO har Bystyret bedt rådmannen gjennomgå økonomiske, juridiske og organisatoriske utfordringer og muligheter knyttet til driften av Hornemansgården.

Styret er spent på utfallet av dette og avventer ytterligere informasjon fra PFO om saken. 

Sak.8. Verving.

Styret gjennomgikk liste over potensielle medlemmer. Marie skriver brev til de som vi vet har blitt pensjonister i løpet av året.

 Sak 10. Eventuelt.

Ingen saker under eventuelt.

Møtet hevet kl. 1440

Trondheim, 03.10.2017 Kari Bugten