Styremøte 21 oktober

PROTOKOLL fra styremøte

Tid: 21. oktober 2015 kl 1000

Sted: Sommerveita 4-6, 4. etg.

Tilstede: Marie, Gisela, Jan, Kari, Gerd, Ingrid, Fridtjof

Marie ledet møtet.

Sak 1. Julelunsjen 9. desember 2015.

.Styret vedtok at medlemmer betaler kr 400,- og ikkemedlemmer kr 700,- for julelunsjen 2015.

  • Styret vedtok at Æresmedlemmer og Arrangementskomiteen inviteres til Julelunsjen. Marie sørger for invitasjon.
  • Marie la fram kjøreplan for julelunsjen. Styret gjennomgikk planen og fordelte oppgaver. Marie sender revidert kjøreplan til styret.
  • Marie la fram forslag til julesanger som styret sluttet seg til.
  • Gisela har kontaktet Rosenborg ballklubb v/Hernes for eventuell underholdning på lunsjen. Hun venter på tilbakemelding og vil informere styret når det er avklart.
  • Kari foreslo at innkreving av betaling for lunsjen sendes på mail til de med mailadresse (for å spare penger til porto) De som ikke har mailadresse vil få giro i posten. Betalingsfrist ble satt til 25. november 2015. Styret sluttet seg til forslaget.

Sak. 2 Sommerturen

Gerd har sendt ut forslag til sommertur til London og Sør-England med avreisedato 15. juni 2016. Styret synes turen er kostbar, men ble likevel enige om å gå for denne turen da prisene har gått betydelig opp i løpet av siste år, bl.a. p.g.a både euro, dollar og pund har steget betraktelig. Styret vil sende invitasjon til Steinkjerforeningen og tilby dem plasser sammen med Trondheimsforeningen.

Sak 3. Utsending av informasjon til medlemmene via mail og mobil.

Det ble fremmet forslag om at hele styre skal ha mailliste over medlemsmassen og at det utarbeides en liste over alle med mobilnummer slik at det kan sendes diverse informasjon via mobilnummer.

Enighet om at dette tas opp på styremøte i november.

Sak 4. Kontakten med El&IT.
Marie er informert om at vår kontaktperson i El&IT har sluttet. Marie undersøker hvem som har tatt over.

Sak 5. Utsending av post.

Styret brettet, puttet i konvolutter og frankerte brev med Julelunsjinvitasjoner og innkalling til vårens medlemsmøter. Kari postlegger denne uken og sender via mail til alle med mailadresse på mandag 26.oktober.

Møte hevet kl 1130.

22.10.2015. Kari